تیمسار سرلشگر تکاور حسن آبشناسان فرمانده مقتدر لشگر 23 نیرو مخصوص، ایشان در جنگ با به خاک مالیدن پشت فرماندهان بعثی همچون ژنرال قادر عبدالحمید نبوغ نظامی،جسارت و سلحشوری خود و افراد تحت امرش را به رخ کشید تا آنانی که خیال فتح آسان ایران را در سر می پروراندن بدانند ارتشیان ایران همواره پاسدار تمامیت ارضی این ملک مقدسند

از منطقه زیوه تا خرمشهر مردانه ایستاده اند تا دست متجاوز را از بازو قطع نمایند.