قسم بر بیت بیت شاهنامه
به استاد غزل ، شاه چکامه

به پیشانی بلندان ترانه
نکیسا ، باربد ، فخر زمانه

به نام کورش و خون سیاوش
به غیرت در کمان و تیر آرش

به خون سرخ مردان کویرت
به خاکت ، جنگلت ، کوهت ، کویرت

قسم بر سنت و آیین و ایمان
که جانم بارها تقدیمت ایران

که تا من زنده ام دنیا بداند
خلیج فارس ، خلیج فارس ، خلیج فارس ماند ...

که تا ما زنده ایم و زندگی هست
همانا فارس پسوند خلیج است

خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس ...

قسم بر آبروی رنگ پرچم تو
به تاریخ پر از پیچ و خم تو

قسم بر هر وجب از خط و مرزت
قسم بر هم سپید و سرخ و سبزت ...

به فرهنگ هزاران ساله تو
تویی مرکز ، جهانی هاله تو

قسم بر سنت و آیین و ایمان
که جانم بارها تقدیمت ایران

ایران ، ایران ....

که تا من زنده ام دنیا بداند
خلیج فارس ، خلیج فارس ، خلیج فارس ماند ...

که تا ما زنده ایم و زندگی هست
همانا فارس پسوند خلیج است