البته در کل

کسی که "کاریزما" باشه

بدون اینها هم یک مدیر موفقه

با اینها؛ که میشه یه "ابر مرد" !

بخشی از کنکور ارشد مدیریت!