سلام دوستان.
لطفا منو برای حل سوال زیر راهنمایی کنید:
اگر در یک جامعه افراد P:
AaBbRw * AabbRw
این ژنتیک را داشته باشد، و بدانیم در افراد P آمیزش فقط بین افراد با ژنتیک متفاوت رخ داده،احتمال تولد فرزند
F2​: AbRw چقدر است؟