تغيير رشته از ليسانس مهندسي عمران به ارشد زمين شناسي مهندسي

نظر شما چيست؟