تو رو خدا کمکم کنید اینسوال رو جوابشو سریع لازم دارم

از واکنش 16 گرم الومینیوم با خلوص 80 درصد با1/2 لیتر گاز اکسیژن خالص با چگالی 1/2 لیتر جرم ماده ی باقی مانده پس از واکنش برابر با 22/1گرم میباشد بازده ی درصدی واکنش چه مقدار است؟
2al +3o2 _____2al2o3
راهنمایی:
جواب نهایی 53/61 درصد میباشد

تورو خدا بدست بیارید