درس دین و زندگی و ادبیات تو عمومیا و شیمی و زیست تو اختصایارو بالای 50 بزن حله