سلام
من براي كنكور امسال كه دادم اصلن زبان و عربي و رياضي نخوندم چون دير شردع كردم به خوندن ديگه برا اين درسا وقت نذاشتم
درصد درساي ديگه م هم 50 بود
اما براي كنكور سال بعد ميخوام درسايي كه نخوندم رو هم بخونم اما نميدونم چكار كنم يني در حين خوندن اين كتابا درساي ديگه رو هم بخونم يا هنوز يه وقتي رو براي زبا ن و عربي بذارم و وقتي به اينا مسلط شدم درساي ديگه رو هم تو برنامم بذارم
پيپاپيش ممنون