میشه یه تعدادی از فرمول های تستی که نیاز هستن رو بزارین
برا دوم دبیرستان البته