سلام
من هر چی نگاه کردم تاپیک مربوط به این موضوعو پیدا نکردم برا همین این تاپیکو زدم اگه تاپیک مشابه هس بگین لطفا
من تهرانم وپارسال از طریق دوستم از همایشای اساتید باخبر میشدم چون اون اموزشگاه ماهان میرفت خبر داشت ولی الاننه
این تاپیکو زدم که اونایی که از همایشی با خبرن از تاریخو ساعت و....... همایشها به هم خبر بدیم