سافت استارتر هاي سري EO یا( Energy optimizing EO soft starter ): با توجه به این موضـوع کـه کـم کـردن مصـرف انـرژي بـه بـالا رفـتن تـوجیح اقتصـادي طـر حهـا ي صـنعتی کمک شـایانی مـی نمایـد.
با پایین آمدن مصـرف انـرژي وبـه طبـع کـم شـدن هزینه هـاي مربوطـه بـه محصـولات تولیـد شـده در یـکگروه صنعتی می توان به شـکل قابـل تـوجهی قیمـت تمـام شـده محصـول را تقلیـل داد. کـه ایـن امـر توانـایی محصول تولید شده را براي رقابت با دیگر محصولات مشابه بالا می برد.
در طیـــف بســـیار وســـیع : الکتروموتورهـــاي القـــایی AC امـــروزه بـــا دور ثابـــت کـــار می کننـــد.
(الکتروموتورهــاي AC بــا ولتــاژ کــار ثا بــت) و در بــیش از %50 ایــن مــوارد الکتروموتورهــا داراي بــارمتغیــر (part Load) مــی باشــد. و دیگــر ایــن کــه الکتروموتورهــايAC در چرخــه صــنعت بــیش از %75 انرژي الکتریکی را مصرف می کنند.
و با توجه به این که اسـتفاده از یـک تکنولـوژي ارزان مـی توانـد مقـادیر قابـل تـوجهی از انـرژي تلـف شـدهدر الکتروموتورهـاي القـایی AC را کـاهش دهـد و بـه طبـع جایگـاه رقـابتی بـالا تـري را در عرصـه تولیـدایجاد کند، ایده استفاده از این تکنولوژي را قابل بررسی و تعمق می نماید.
شـرکت ســاتراپ پایــه گـذار ایــن تکنولــوژي بـراي کــاهش انــرژي تلفـاتی در الکتروموتورهــاي القــایی بــهروش(E.O soft starting) مـی باشـد. کـه ایـن تکنولـوژي توانـایی جلـوگیري از اتـلاف تلفـات تـوان درموتورهاي القایی بـا بـار متغیـر(Part load) و یـا سـبک را دارا مـ یباشـد و مـی توانـد کـاهش ایـن تلفـاترا تا حد %40 امکان پذیر نماید.
چگونه این امر امکان پذیر است؟
سـافت اسـتارترهاي تیـپ (E.O) بـا کـم کـردن ولتـاژ، جریـان و تلفـات در هسـته آهـن، در یـک الکتروموتــور القـایی کــه در وضـعیت تمــام بـار(Full load) کـار نمی کنـد ایــن امـر مهــم را امکان پذیر می نماید.( پرت انـرژي داراي نسـبت عکـس بـا بـار الکتروموتـور و همچنـین نسـبت مسـتقیم بـابازده الکتروموتور می باشد.)
سافت استارترهاي تیپ (E.O) شـرکت سـاتراپ نـه تنهـا بـا کـم کـردن هزینـه هـاي صـرف شـده در بخـشانــرژي بلکــه بــا کــاهش هزینــ ههــا در بخــش ادوات مکــانیکی و در تمــامی انــواع بارکوپــل شــده بــهالکتروموتورهاي القـایی اعـم از گیـربکس، تسـمه، پمـپ و غیـره، بـه دلیـل کـم کـردن تکانـه هـاي مکـانیکی(Mechanical shock) در هنگــام start الکتروموتــور و هــ مچنــین در هنگــامstop الکتروموتــور بــه
بهتر شدن شرایط کار ماشین و کمتر شدن استهلاك مکانیکی آن کمک شایان توجهی می نماید.
در زیـر بـه بررسـی یـک مثال و نحـوه کـاهش میـزان انـرژي الکتریکـی پـرت شـده در یـک الکتروموتـور القایی می پردازیم.

20kW Motor Running at 20% Load

دیــاگرام بــالا نمــایش یــک الکتروموتــور20KW در حــال کــار بــا بــار 20% و روش راه انــدازي و کــار ∆.λ می باشد. که طبق محاسبات ما میزان تلفات آن برابر است با؛

0.6Kw/h تلفات انرژي در بخش تبدیل انرژي به حرارت

2.6Kw/h تلفات انرژي در بخش هسته آهنی

0.2Kw/h تلفات انرژي در بخش تکان ههاي مکانیکی (TURBULENCE) می باشد.

و نهایتاً اینکه میزان بازده ماشین چیزي حدود %54 می باشد.

20kW Motor Running at 20% Load with a FE Optimizing Soft Starter

Saving 1.8kWh every hour while on part load!

و دیاگرام بعدي شرایط مشابه کارکرد الکتروموتور با استفاده از را هانداز E.O soft starte می باشد. که در آن مقادیر تلفات انرژي و اختلاف آن به شرح ذیل می باشد. که میزان:

0.2Kw/h صرفه جویی انرژي در بخش تبدیل انرژي به حرارت

1.6 Kw/h صرفه جویی انرژي در بخش تلفات هسته آهنی

کـه مجموعـاً میـزان 1.8 KW/h صـرفه جـویی انـرژي مـی باشـد و بـازده ماشـین نیـز از %54 بـه %71 افزایش می یابد.

بـا توجـه بـه مـوارد مـورد بررسـی بـالا مـ یتـوان دریافـت کـه میـزان انـرژي صـرف هجـویی شـده از طریـق بهینــه کــردن مــدار را هانــدازي بــه روشE.O soft starter تــا چــه حــد می توانــد میــزان مخــارج وهزینه هاي جاري در یک ماشین الکتریکـی بـا موتـور القـایی 3 فـاز کـه داراي بـار سـبک یـا متغیـر مـی باشـدرا کاهش داد.


به عنوان مثال: در الکتروموتـور بـا شـرایط کـارکرد بـالا وزمـان کـارکرد روزانـه 18 سـاعت و زمـان کـارکرد(Part load) بــار متغیــر روزانــه 12 ســاعت بــا شــرایط بــالا و محاســبه هــر کیلــووات ســاعت انــرژي الکتریکی از قرار 770 ریال داریم.

12 × 29 = 348 ساعت کارکرد در ماه (part load)

صرفه جویی مصرف انرژي الکتریکی در ماه KW/h = 626/4 KW/h 8/1× 348

هزینه صرف هجویی شده در ماه Rls = 482328 Rls 770 × 4/626

هزینه صرفه جویی شده در سال Rls5787936 = 12×482328


و در صورت محاسبه تعرفه با یارانه امروزبراي بعضی صنایع از قرارهر کیلو وات ساعت: 370 ریال

هزینه صرفه جوئی شده در ماه Rls 231768 =370 × 4/626

هزینه صرفه جویی شده در سال Rls 2781216 = 12× 231768

و با لحاظ کردن شـرایط فـوق بـراي یـک الکتروموتـور 200KW کوپـل شـده بـه یـک کمپرسـور سـردخانه آمونیاك که تقریبـاً شـرایط کـار بـا بـار(Part load) آن شـبیه بـه شـرایط الکتروموتـور مثـال بـالا می باشـد هزینه هاي صرفه جویی شده به شرح ذیل می باشد؛

با تعرفه هر کیلووات 770 ریال.

هزینه صرفه جویی شده در ماه معادل Rls = 4823280 Rls 770 × 4626

هزینه صرفه جویی شده در سال معادل Rls57879360 = 12× 4823280

و با تعرفه 370 ریال براي هرکیلو وات ساعت انرژي

هزینه صرفه جوئی شده در ماه معادل Rls 2317680 = 370 × 4626

هزینه صرف هجویی شده در سال معادل Rls 27812160 = 12 × 2317680