• مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی ارشد سال۱۳۹۴

۱- اصل و دو برگ تصویر مدرک لیسانس

الف- در صورتی که پذیرفته شده به هر دلیل نتواند اصل مدرک کارشناسی خود را تحویل دهد با ارائه اصل گواهی معتبر فراغت از تحصیل دوره کارشناسی با قید تاریخ فارغ التحصیلی و معدل و سپردن وثیقه برابر دستور العمل ثبت نام می نماید، وثیقه با تحویل اصل مدرک عودت خواهد شد.

۲- سه برگ تصویر ازتمام صفحات شناسنامه

۳- یک برگ فتوکپی کارت ملی

۴- عکس ۶ قطعه

۵-مدرک نظام وظیفه ( مخصوص برادران ) دوبرگ تصویر از کارت پایان خدمت یامعافیت دائم

۶-ارائه گواهی برای نیروهای مسلح از یگان محل خدمت مبنی بر موافقت با تحصیل

۵-مدرک نظام وظیفه ( مخصوص برادران ) دوبرگ تصویر از کارت پایان خدمت یامعافیت دائم

۶-ارائه گواهی برای نیروهای مسلح از یگان محل خدمت مبنی بر موافقت با تحصیل  • مدارک لازم ثبت نام پذیرفته شدگان غیرپزشکی و پزشکی سال ۱۳۹۴

۱-اصل و دو برگ تصویر مدرک پیش دانشگاهیالف- چنانچه پذیرفته شده اصل مدرک مقطع پایه خود را در اختیار نداشته باشد، می تواند با ارائه گواهی معتبر فراغت از دوره پیش دانشگاهی و وثیقه به مبلغ مندرج در دستورالعمل ثبت نام و سپردن تعهد مبنی بر ارائه اصل مدرک پیش دانشگاهی ثبت نام می نماید.ب- برای پذیرفته شدگان رشته پزشکی مبلغ وثیقه مطابق دستور العمل می باشد.ج- وثیقه با تحویل اصل مدرک پیش دانشگاهی عودت خواهد شد.

۲- دوسری تصویر از تمام صفحات شناسنامه

۳- دو برگ تصویر کارت ملی

۴- عکس ۶ قطعه

۵- اصل و دوبرگ تصویر پایان خدمت یامعافیت دائم( مخصوص برادران )

الف- در صورت داشتن برگه سبزاعزام به خدمت ( اصل وتصویر )

۶- ارائه گواهی برای نیروهای مسلح از یگان محل خدمت مبنی بر موافقت با تحصیل

۷-فرم سلامت و گواهی پزشک معتمد دانشگاه برای دانشجویان رشته های خاص ( رشته های علوم پزشکی و رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی )

۸-فیش پرداخت شهریه و فیش خدمات آموزشی


  • مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۴

۱- اصل و دو برگ تصویر مدرک کاردانی
الف- در صورتی که پذیرفته شده به هر دلیل نتواند اصل مدرک کاردانی خود را تحویل دهد با ارائه اصل گواهی معتبر فراغت از تحصیل دوره کاردانی باقید تاریخ فارغ التحصیلی و معدل و سپردن وثیقه مطابق دستورالعمل ثبت نام نماید.وثیقه با تحویل اصل مدرک عودت خواهد شد.

۲- سه سری تصویر ازتمام صفحات شناسنامه

۳- دو برگ تصویر از کارت ملی

۴- ۶ قطعه عکس پرسنلی ۴*۳

۵- ارائه مدرک نظام وظیفه عمومی ( مخصوص برادران ) و اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم به همراه دوبرگ تصویر از آن ها

۶-ارائه گواهی برای نیروهای مسلح از یگان محل خدمت مبنی بر موافقت با تحصیل

۷- حکم کارگزینی برای پذیرفته شده شاغل در آموزش و پرورش