طراحی لوگو سایت گوگل در گذر زمان

در این پست تغیرات طراحی سایت و لو گوی گوگل را از سال 1998 تا به امروز می بینیم :

2 DEC 1998

22 APR 1999

1 MAR 2000

15 AUG 2000

14 OCT 2001

12 MAY 2004

14 FEB 2007

30 ARP 2010

1 nov 2010

11 OCT 2011

15 MAR 2012

1SEP 2012

15 nov2013

15 AUG 2015

2SEP 2015