عمر شما محدود است، پس سعی نکنید در این زمان کم، به جای کس دیگری زندگی کنید. درگیر عقاید تعصب آمیز نشوید – عقایدی که نتیجه طرز فکر دیگران هستند. اجازه ندهید، نظرات دیگر افراد، نظرات شما را خاموش کنند. و مهم تر از همه، جرات آن را داشته باشید که به دنبال قلب و بصیرت خودتان بروید. چیز های دیگر، ارزشی ندارند. “” به نظر من پنجاه درصد دلیل موفقیت و عدم موفقیت افراد، پشتکار آنها است. “” این را برای دیوانه ها می گویم، آنهایی که همیشه مزاحم هستند، آنهایی که به درد نخور هستند، آنهایی که ارزشی ندارند، آنهایی که متفاوت فکر می کنند – آنها ترسی ندارند، می توانید آنها را سرزنش کنید، می توانید آنها را تحقیر کنید، می توانید هر کاری بکنید ولی نمی توانید فراموششان کنید… آنها بشر را به جلو هدایت می کنند، بعضی ها آنها را دیوانه می شمارند، ولی ما آنها را نابغه می دانیم، چون به قدری دیوانه هستند که باور کنند می توانند دنیا را تغییر دهند. و همین ها هستند که این کار را می کنند. “” اگر نتوانسته اید پیدایش کنید، به جستجو ادامه دهید. ساکت ننشینید. به هر قیمتی که شده، آنرا خواهید یافت. “استیو جابز