چه باحال !
حداقل اونا بلدن کپی کنند ... ما که هیچی