کشور 400 میلیون هم ظرفیت داره بله اما خورد و خوراک و مسکن اشو بابا مسولا میخوان بدن
طرف تو یه بچه اشم مونده
انقدر احمق هستن و توهین به شعور ملت میکنن که مبگن ازدواج کنین کسر خدمت به ازای هر فرزند کسر خدمت دیگه میدن انگار دارن بچه خر میکنن
بجا تسهیلات ویژه فقط گول میزنن ملت رو