سلام دوستان
ما زبانی ها مظلوم واقع شدیم
جواب کنکور دیروزو نمیذارید؟؟