من یه پشت کنکوری برای سال بعد هستم میخواستم بدونم وقتی نمرات امتحان نهاییم تبدیل به تراز میشه با توجه به نمرات بچه های سال خودم تبدیل به ترز میشه یا بچه های امسال؟