اسم های مصدر Gerunds دقیقا شبیه صفت های مفعولی زمان حال هستند ، اما میتوان آنها را از هم تفکیک کرد. اسم مصدر Gerunds عملکردی مشابه اسم دارد ، در برخی موارد شبیه به فعل نیز می شود. در این مطلب سعی میکنم با نمونه هایی از این اسامی شما را آشنا کنم.

اسم مصدر به عنوان موضوع جمله (Gerund as the Subject)

در این حالت ، عمل یا فعالیت را برجسته می کنیم ، به عبارت دیگر موضوعیت جمله را آشکار می کنیم ، اینگونه که فعل را در اول جمله و به صورت ing دار استفاده می کنیم.
برای مثال :

Eating wild animal is wrong
Drinking causes stomach cancer

اسم مصدر به عنوان تعریفی از افعال to be

در این حالت ، اسم های مصدر برای تعریف و توضیح فعل و فعالیت مورد نظر و یا انجام شده به صورت ing دار استفاده می شود.
برای مثال :

The hardest thing about playing piano is reading the notes
One of life pleasures is having baby

اسم مصدر پس از حروف اضافه (Gerund after Preposition)

در جمله وقتی فعلVerb بعد از حروف اضافه Preposition آورده می شود ، می بایست از اسم مصدر Gerund استفاده کرد. گاهی برای پایان دادن به حرف اضافه نیز استفاده میشود ، به این معنی که حرف اضافه ی دیگری در جمله استفاده نشود و خیلی مختصر و مفید تر مقصود جمله را به مخاطب برسانند.
برای مثال :

She is good at dancing
There is no point in thinking
In spite of losing the time, they joined us on time

اسم مصدر پس از افعال عبارتی (Gerund after Phrasal Verb)

افعال عبارتی Phrasal Verb ترکیبی از یک فعل و حرف اضافه یا قید است. تاکید میکنم یا حرف اضافه و یا قید ! همچنان صورت ing دار فعل در جمله حفظ می شود .
برای مثال :

?When will you give up fighting with yourself
He kept on asking for your address

در برخی از این افعال عبارتی که با حرف "to" همراه هستند مثل to look forward to، to be accustomed to و ... ضروریست که بتوانید تشخیص دهید این حرف "to" یک حرف اضافه است چون به دنبال آن باید از اسم مصدر Gerunds استفاده کنید.این شکلی از حالت مصدری فعل نیست ،میتوانید "to" را از نظر حرف اضافه بودن و یا مصدر بودن مورد بررسی قرار دهید تا در تشخیص آن در جمله مهارت بیشتری بدست آورید. یکی از راههای تشخیص و بررسی کلمه "to" در جمله اینست که اگر بتوانید در جمله پس از کلمه "to" از کلمه "it" استفاده کنید و به این ترتیب ، ترکیب و اسکلت جمله را و همچنین معنی جمله را کاملا بیان کنید ، در آن صورت می توانید 100% مطمئن باشید که "to" حرف اضافه است و باید از اسم های مصدر Gerund استفاده کنید.
به مثال های زیر توجه کنید :

I look forward to seeing you very soon
I am used to waiting for him

اسم مصدر در اسم های مرکب (Gerund in compound nouns)

در جملات مرکب از اسم مصدر Gerunds استفاده می شود ، کاملا مشخص است که معنی یک اسم را در جمله تفهیم می کند و ارتباطی به فعل مستمر در جمله ندارد.
برای مثال :

I am giving you dancing club
They bought some new hiking shoes

اسم مصدر پس از بعضی عبارات (Gerunds after some expression)

اسامی مصدر لزوما پس از چند نوع عبارت در جمله استفاده میشوند ، که در این بخش تنها به 2 نمونه آن اشاره می کنم .
برای مثال :

I can't stand being stuck in this old apartment
It's no use trying to avoid him


منبع این مقاله : اسم مصدر