سلام
تو دفترچه انتخاب رشته نوشته: هر داوطلب مجاز به انتخاب حداكثر 2 كد رشته محل داراي شرايط خاص و يا بورسيه مي باشد. منظور از کد رشته محل دانشگاه است یا رشته های موجود در دانشگاه داراي شرايط خاص و يا بورسيه؟ به طور مثال دانشگاه مالک اشتر تهران، گرایش های شناسایی، خوردگی و سرامیک را دارد و در مجموع روزانه و شبانه می شود شش کد رشته. با توجه به این قانون من می تونم فقط روزانه و شبانه خوردگی را بزنم یا اینکه تمام شش کد رشته را می توانم انتخاب کنم؟