نور با سرعت باور نکردنی ۳۰۰.۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه(۱۸۶,۲۸۲ مایل بر ثانیه) در خلا می تواند حرکت کند(سرعت دقیق ۲۹۹,۷۹۲.۴۵۸)، به طوری که فاصله ی ۱۵۰.۰۰۰ میلیون کیلومتری بین زمین تا خورشید را تنها در هشت ثانیه می پیماید.اندازه گیری دقیق این سرعت توسط اوله رومر دانمارکی انجام گرفت هر چند که گالیله هم قبل رومر این سرعت را اندازه گیری کرده بود ولی مقدار به دست آمده تفاوت بسیاری با مقدار دقیق امروزی و محاسبات رومر داشت.حالا در قسمت زیر می توانید ببینید که چقدر طول می کشد تا نور خورشید به دیگر سیارات و کوتوله های فضایی برسد.فاصله ی ۱۵۰ میلیون کیلومتری زمین تا خورشید تنها در ۸.۳ دقیقه توسط نور پیموده می شود


عطارد ۳.۹ دقیقه ۱۹۰ ثانیه
زهره ۶ دقیقه ۳۶۰ ثانیه
زمین ۸.۳ دقیقه ۵۰۰ ثانیه
مریخ ۱۲.۶ دقیقه ۷۶۰ ثانیه
سرس* ۲۳ دقیقه ۱۳۸۰ ثانیه
مشتری ۴۳ دقیقه ۲۵۸۰ ثانیه
زحل ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه ۴۸۰۰ ثانیه
اورانوس ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه ۹۶۰۰ ثانیه
نپتون ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه ۱۶۸۰۰ ثانیه
پلوتو* ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه ۱۹۸۰۰ ثانیه
اریس* ۹ ساعت و ۲۳ دقیقه ۳۳۷۸۰ ثانیه
پلوتو،اریس و سرس هر سه جزو سیاره های کوتوله می باشند.