سال 2013 | 728 صفحه | ISBN: 9780080982014 | 10,67 MB |معرفی:
کتاب مختصر “تحلیل ساختاری هواپیما” براساس کتاب پرفروش این نویسنده با‌عنوان “ساختار‌های هواپیما برای دانشجویان مهندسی” اصول تحلیل ساختاری قابل اجرا بر سازه‌های هواپیما را پوشش می‌دهد. این کتاب، مفاهیم اصلی را در ۲۰۰ صفحه کمتر از کتاب اصلی با حذف کردن بعضی موضوعات اختیاری مانند ارتعاشات سازه و آئروالاستیکی پوشش می‌دهد.
پوشش قابلیت ارتجاعی، متدهای انرژی و کارها مجازی، گامی برای مباحثی از جمله قابلیت پرواز و بارهای بدنه هواپیما ایجاد می‌کند و با تاکید بر تحلیل اجزاء هواپیما با نمونه‌های معتبر متعدد، تصاویر و مسائل نمونه به شما نشان می‌دهد که چگونه مفاهیم را در شرایط واقعی پیاده کنید.
کتاب پیش رو یک منبع عالی برای تمام کسانی است که به‌دنبال یادگیری این موضوع هستند، می‌باشد.


کتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می کند؛ رنج و غم را از آینه ی خاطر زدوده و گنجینه ی ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می کند. "ساموئل اسمایلز"