دانلود جزوه ی نکات مفهومی ترکیبی مقایسه ای زیست کنکور
مبحث پتانسیل آرامش و عمل
تدوین : فردین جوادی
منبع سایت آلم
1potansel-[www.g-alm.ir]-