ممنون پس اینا شد دیگه:
نور/الکتریسیته(+خازن)/مغناطیس/فشار/موج/فیزیک اتمی و ساختار هسته

نظری نیست؟ حله؟:yahoo (2):