یکی از رایجترین و قدیمی ترین انواع طبخ غذا استفاده از فرگاز است که جزو ایمن ترین روش های پخت هم محسوب می شود البته به شرطی که برخی از نکته های بهداشتی رعایت شود .نکته مهمی که در روش های مختلف پخت مواد غذایی به خصوص گوشت ها باید رعایت شود این است که تمام قسمت های ماده غذایی در فر به دمای مطلوب پخت برسد . این دما برای گوشت حدود 75 و برای مرغ حدود 65 در جه سانتی گراد است . منظور از دمای مطلوب برای پخت گوشت دمایی است که به مغز گوشت می رسد نه بخش های سطحی آن . گوشتی که در فر قرار می گیرد باید به اندازه ای حرارت ببیند که نقطه سردی در بخش های درونی یا بیرونی آنها باقی نماند . سرد ماندن بخش های مختلفی از گوشت می تواند باعث رشد میکروارگانیسم ها در آن بخش ها و ایجاد مشکلاتی مانند مسمومیت های غذایی شود . از این رو باید هنگام طبخ غذا در فر ،‌مواد غذایی را به قطعات کوچک و نازکی تقسیم کنید تا امکان رسیدن دمای مناسب به تمام قسمت های ماده غذایی فراهم شود . از طرف دیگر استفاده از فر گاز هایی که در آنها خوب بسته و مانع خروج هوای گرم از داخل فر به بیرون آن می شود ، کمک بیشتری به مغز پخت شدن غذا می کند . قرار دادن مواد غذایی داخل ظرف های در دار قبل از گذاشتن شان داخل فر هم می تواند حرارت بیشتری را داخل ماده غذایی نگه دارد و باعث پخت بهتر و باقی نماندن نقاط سرد در آن شود .