گذرگاه پادشاه در اسپانیا،همیشه چالش مورد علاقه ماجراجویان بوده است.

پس از سقوط و مرگ تعدادی از رهگذران در این مسیر طی سالهای 1999 تا 2000 به مدت 14 سال این مسیر بسته شد.

در سال 1921 "آلفونسو سیزدهم" با گذر از این مسیر که در "مالاگا" اسپانیا قرار دارد،نام پادشاهی را به آن بخشید.

مبلغ 2/8 میلیون یورو صرف بازسازی این مکان شد و به طور رسمی در تاریخ 28 مارس (8 فروردین) بازگشایی می شود.

حصار بیشتر و محکم تری در نقاطی که چشم انداز سرگیجه آوری دارد،نصب شده است.

غارهایی متعددی در این مسیر وجود دارد که پس از طی چندین پله می توان وارد آنها شد.

استفاده از کلاه ایمنی ضروری و 6 ماه اول بازگشایی بازدید از این مسیر رایگان و سپس مبلغی دریافت خواهد شد.