نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ در نظام رتبه‌بندی ESI یا (Essential Science Indicators) اعلام شد و ۷ دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی قرار دارند.به گزارش خبرنگار مهر، گروه علم سنجی، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با اعلام این رتبه بندی اعلام کرد مبنای این رتبه‌‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده‌سال و ده ماه ژانویه ۲۰۰۴ تا پایان اکتبر ۲۰۱۴ بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود.
از کشور ایران، در حال حاضر ۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی واجد رتبه هستند که رتبه آن‌ها براساس تعداد استنادات به یک درصد مقالات پراستناد دنیا در جدول ۱ آمده است.جدول ۱: رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ کشور
در نظام رتبه بندی ESI در January سال ۲۰۱۵ براساس تعداد استنادات
1.jpg
رتبه این ۷ دانشگاه براساس تعداد مقالات یک درصد پراستناد آن‌ها در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در دوره ۱۰ ساله فوق در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲: رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ کشور در نظام رتبه بندی ESI در January سال ۲۰۱۵ براساستعداد مقالات

2.jpg

اطلاعات کلی دانشگاه‌های واجد رتبه در این نظام رتبه بندی شامل تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، متوسط تعداد استناد به ازای هرمقاله، تعداد مقالات پُراِستناد در جدول ۳ آمده است.

جدول ۳: اطلاعات کلی دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ کشور در نظام رتبه بندی ESI در January سال ۲۰۱۵ میلادی مرتب شده براساس تعداد کل استنادات

3.jpg
منبع