خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  1. Top | #1
   کاربر فعال

   Romantic
   نمایش مشخصات

   قورباغه راقورت بده!

   یه راس میرم سر اصل مطلب:
   خوندن این کتاب روی من خیلی تاثیر گذاشته
   اگه موافق باشین هر بار یه قسمتیشو میذارم...
   امیدوارم واسه شما هم تاثیر گذار باشه
   یکمی طولانیه ولی به نتیجش می ارزه...

   gorbageat-ra-gort-bede%5Bwww.mybook.ir%5D.jpg

   مقدمه
   از قديم گفته‌اند اگر اولين كاري كه بايد هر روزصبح انجام بدهي، اين باشد كه قورباغه زنده‌اي را قورت بدهي در بقيه روز خيالت راحت خواهد بود كه سخت‌ترين و بدترين اتفاقي را كه ممكن است در تمام روز برايت پيش بيايدپشت سر گذاشته‌ايد.
   قورباغه شما در واقع بزرگترين و مهم‌ترين كاري است كه بايدانجام بدهيد. همان كاري كه اگر الآن فكري به حالش نكنيد به احتمال زياد همين طوربراي انجام ان تنبلي خواهيد كرد. ضمناً كار موردنظر همان كاري است كه انجام آن درحال حاضر مي‌تواند بيشترين تأثير مثبت را در زندگي شما بگذارد. قديم‌ها همچنين گفته‌اند:
   اگر قرار است دو تا قورباغه را بخوري اول آن يكي را كه زشت تر است بخور!»
   اگر بايد قورباغه زنده‌اي را بخوري هيچ فايده‌اي ندارد كه مدت زيادي بنشيني و به آن نگاه كني
   افراد موفق و مؤثر كساني هستند كه مستقيماً به سراغ كارهاي اصلي خود مي‌روند و خود را موظف مي كنند تا به طور مداوم و بدون آنكه ذهنشان منحرف شود به انجام آن كارها ادامه دهند تا آنها را به اتمام برسانند.
   (شكست درعمل) يكي از مهمترين مشكلاتي است كه امروزه در سازمان‌ها به چشم مي‌خورد. بسياري ازمردم مشغله را با موفقيت اشتباه مي‌گيرند. اين قبيل افراد مدام حرف مي‌زنند، مرتب جلسه تشكيل مي دهند و برنامه هاي فوق‌العاده‌اي را طرح ريزي مي‌كنند،‌اما در نهايت كار مفيدي انجام نمي دهند و به نتايج مطلوب دست پيدا نمي‌كنند.
   حداقل 95 درصد ازموفقيت شما در زندگي و كار بستگي به عادت‌هاي مختلفي دارد كه به مرور زمان كسب مي‌كنيد،‌عادت تعيين اولويت‌ها، غلبه بر تنبلي مداومت در انجام مهم‌ترين وظايف يك مهارت ذهني و جسمي است.
   يكي از به اصطلاح بزرگ‌ترين رازهاي موفقيت اين است كه شما واقعاً مي‌توانيد درخودتان يك «اعتياد مثبت» نسبت به لذتي ايجاد كنيد كه ازاطمينان، اعتماد و قابليت حاصل از موفقيت ناشي مي‌شود وقتي اين اعتبار را درخودايجاد كرديد آن وقت بدون آنكه حتي دربارة آن فكر كنيد زندگي خود را به نحوي سر وسامان خواهيد داد به طوری كه مدام كارها و پروژه‌هاي بزرگ‌تري را آغاز میكنيد و به انجام میرسانيد.
   براي ايجاد عادت توجه و تمركز برروي مهم‌ترين كارهاي به سه ويژگي اساسي نياز داريد كه هرسه را مي‌توان يادگرفت.
   اين سه ويژگي:

   · تصميم گيري

   · انضباط
   · اراده
   هستند . شما تبديل به هماني مي‌شويد كه تجسم مي كنيد
   پس قورباغه را قورت بده!


   1
   سفره را بچینید
   براي موفقیت يك ويژگي ھست كه فرد بايد آن را داشته باشد و آن
   مشخص بودن ھدف است. به بیان ديگر، فرد بايد بداند كه چه
   مي خواھد و شديداً خواستار بدست آوردن آن باشد.
   ناپلئون ھیل


   قبل ازآنكه بتوانید«قورباغه»خود را مشخص كنید و دست به كار خوردن
   آن شويد بايد ابتدا دقیقاً معین كنید كه در ھر حوزه از زندگي ت ان به چه
   چیزي مي خواھید برسید . در بالا بردن كارايي فردي مھم ترين اصل روشن
   بودن ھدف است . اولین دلیل اينكه چرا بعضي از مردم مي توانند كارھا را
   سريع تر انجام دھند اين است كه ھدف ھا و برنامه ھاي كاملاً روشني دارند و
   از آنھا فاصله نمي گیرند.


   ھر چه برايتان روشن تر باشد كه چه مي خواھید و براي به دست آوردن آن
   چه بايد بكنید، آسان تر مي توانید بر تنبلي غلبه كنید، راحت تر قورباغه تان را
   مي خوريد و سريع تر كارھا را به اتمام مي رسانید.
   روشن نبودن ھدف، سرگرمي و پريشان فكري در مورد اينكه چه كاري را
   بايد انجام بدھید و به چه دلیل و به چه صورتي بايد آن را انجام بدھید يكي
   از دلايل اصلي تنبلي و نداشتن انگیزه است . براي نجات پیدا كردن از اين
   شرايط معمول بايد تمام نیروھاي خود را به كار بگیريد و براي ھر كاري كه
   انجام مي دھید ھدف روشن و مشخصي را تعیین كنید.
   یك روش عالي براي موفقیت در كار این است: افكارتان را
   روي كاغذ بیاورید.

   فقط سه در صد از مردم ھدف ھاي مشخصي دارند و آنھا را روي كاغذ
   مي آورند. اين افراد در مقايسه با افرادي كه از نظر میزان تحصیلات و توانايي
   برابر و يا بھتر از آنھا ھستند اما به ھر دلیلي ھرگز وقت خود را صرف روي
   كاغذ آوردن ھدف ھاي خود نكرده اند پنج تا ده برابر بیشتر كارايي دارند.
   شما مي توانید تا آخر عمر از يك روش مؤثر براي مشخص كردن و رسیدن به
   ھدف ھايتان استفاده كنید . اين روش ھفت مرحله ساده دارد . با رسیدن به
   ھركدام از اين ھفت مرحله مي توانید كارايي خود را دو تا سه برابر كنید .
   بسیاري از افرادي كه دوره ھاي آموزشي مرا به اتمام رسانده اند با استفاده
   از اين روش ساده ھفت مرحله اي توانسته اند درآمد خود را ظرف چند سال و
   حتي چند ماه به طور چشم گیري افزايش دھند.

   مرحله شماره 1: مشخص كنید كه دقیقاً چه مي خواھید. به تنھاي ي يا با
   رئیس تان بنشینید و آنقدر در مورد ھدف ھا و برنامه ھايتان بحث كنید تا كاملاً
   برايتان روشن شود كه رئیس تان از شما انتظار دارد چه كارھايي را انجام
   دھید و ترتیب انجام آنھا به چه صورتي باشد . تعجب آور است كه افراد زيادي
   مدت ھا مشغول انجام وظايف و كارھاي ب یھوده ھستند چون ھرگز تصمیم
   نگرفته اند كه با رئیس خود در مورد چنین موضوع مھمي به بحث بنشینند.
   قانون: یكي از بدترین راه ھاي استفاده از وقت آن است كھ كاري را
   كه به ھیچ وجه
   لازم نیست به بھترین وجه انجام دھیم.

   پیش از آنكه بالا رفتن از ن ردبان موفقیت را شروع » : استفن كاوي مي گويد
   « . كنید، ابتدا مطمئن شويد كه نردبان را به ساختمان مناسب تكیه داده ايد
   مرحله شماره 2: ھدف خود را روي كاغذ بیاوريد . وقتي ھدف تان را
   مي نويسید، آن را شفاف و قابل لمس مي كنید . با اين كار چیزي خلق
   مي كنید كه قابل لمس و ديدن است . به بیان ديگ ر ھدفي كه روي كاغذ
   نیامده است فقط يك آرزو يا رؤياست و ھیچ انرژي در پشت آن نیست.
   ھدف ھاي نوشته نشده منجر به سردرگمي، ابھام، گمراھي و اشتباھات
   بسیار مي شوند.
   مرحله شماره 3: براي ھدف خود مھلت تعیین كنید . براي يك ھدف يا
   تصمیم بدون مھلت مشخص ھیچ فوريتي وجودندار د. چنین ھدفي فاقد يك
   آغاز يا پايان واقعي است . اين كه محول كردن يا پذيرش كارھا و مسئولیت ھا
   فاقد مھلتي معین براي انجام باشد طبیعتاً باعث مي شود كه كارھا را به
   تعويق بیندازد و بخش ناچیزي از آنھا را انجام دھید.
   مرحله شماره 4: از تمام كارھايي كه فكر مي كنید با يد براي رسیدن به
   ھدف تان انجام بدھید فھرستي تھیه كنید . ھر بار چیز جديدي به ذھن تان
   رسید آن را به لیست فعالیت ھا اضافه كنید . اين كار را تا كامل كردن لیست
   ادامه دھید . اين فھرست به شما تصوير قابل مشاھده اي از وظیفه يا ھدف
   اصلي ونیز راھي كه بتوان در آن بي وقفه به كار ادامه داد ارائه و احتمال
   رسیدن به ھدف را به طور چشم گیري افزايش مي دھد.
   مرحله شماره 5: فھرست را به يك برنامه تبديل كنید . كارھايي را كه به
   صورت لیست در آورده ايد اولويت بندي كنید. مشخص كنید كه چه كاري بايد
   قبل از ھمه و چه كاري بعد انجام شود . حتي اگ ر مي خواھید برنامه خود را
   قابل مشاھده تر كنید كارھا را به ترتیب اولويت در داخل مستطیل ھا يا
   دايره ھا بنويسید . خواھید ديد وقتي با اين كار ھدف خود را به وظايف يا
   كارھاي كوچك تر تقسیم مي كنید تا چه اندازه رسیدن به ھدف برايتان
   آسان تر مي شود.
   با داشتن ي ك ھدف مكتوب و يك برنامه منظم و سازمان يافته كارايي و
   توانايي شما بسیار بیشتر از فردي خواھد بود كه ھدف ھا يش را در ذھنش
   نگه مي دارد و با خودش حمل مي كند.
   مرحله شماره 6: فوراً كار را بر اساس برنامه شروع كنید . ھر كاري كه
   مي خواھد باشد . برنامه متوسطي كه بسیار خوب اجرا شود بھتر از يك
   برنامه عالي است كه ھیچ اقدامي در جھت اجراي آن انجام نشود . در راه
   رسیدن به ھر موفقیتي اجراي برنامه از ھمه چیز مھم تر است.
   مرحله شماره 7: تصمیم بگیريد كه ھر روز براي آنكه قدمي به سوي
   ھدف اصلي برداريد كاري انجام دھید . اين كار يا فعال یت را در برنامه روزانه
   خود بگنجانید . ھر روز تعداد صفحات معیني در مورد موضوع مورد نظر خود
   مطاله كنید، به سراغ تعداد مشخصي از مشتري برويد، مدت زمان معیني
   ورزش كنید، از يك زبان خارجي تعداد مشخصي واژه ھاي جديد ياد بگیريد .
   ھرگز يك روز خود را بیھوده تلف نكنید . حركت به جلو را ادامه دھید . وقتي
   حركت را شروع كرديد به پیشروي ادامه دھید . متوقف نشويد. ھمیناستواري و ثبات قدم به تنھايي مي تواند شما را تبديل به يكي از فعال ترين و
   موفق ترين افراد نسل خود كند.
   داشتن ھدف ھاي مكتوب تأثیر بسیار خوبي روي قدرت تفكر شما دارد . به
   شما انگیزه ی كار و فعالیت مي دھد. قدرت خلاقیت شما را تقويت مي كند،
   انرژي بخش است و بیش از ھر عامل مؤثر ديگري به شما كمك مي كند تا
   بر تنبلي خود پیروز شويد.
   ھدف ھا سوخت و انرژي آتشدان موفقیت ھستند . ھر چه اين ھدف ھا
   بزرگتر و روشن تر باشد براي رسیدن به آنھا مشتاق تر مي شويد. ھر چه به
   ھدف ھایتان بیشتر فكر كنید تمايل و اشتیاق دروني شما براي دست يابي
   به آنھا بیشتر مي شود. ھر روز به ھدف ھايتان فكر كنید و آنھا را مرور نمايید .
   ھر روز صبح فعالیت تان را با مھم ترين كار آغازكنید . اين كار مي تواند شما را
   به مھم ترين ھدفي كه در حال حاضر داريد، برساند.

   قورباغه را قورت بده !
   ھمین الآن يك كاغذ برداريد و ده ھدفي كه مي خواھید در سال آينده به
   آنھا برسید لیست كنید اين ھدف ھا را به صورتي بنويسید كه گويا يك سال گذشته است و آنھا ھمگي به تحقق پیوسته اند. در نوشتن ھدف ھايتان ا ز زمان حال و ضمیر اول شخص استفاده كنید، ھدفھا بايدبا صراحت و با قطعیت بیان شوند . با اين كار ذھن ناخود آگاه شما بي درنگ آنھا را تأيید مي كند. براي مثال مينويسید:«من ... تومان در آمددارم»يا« وزن من ... كیلو گرم است »و يا«من سوار اتومبیل ... ھستم »
   سپس ده ھدفي را كه نوشته ايد مرور كنید . از میان آنھا ھدفي را انتخاب
   كنید كه رسیدن به آن بیشترين تأثیر را در زندگي شما مي گذارد .اين ھدف ھر چه كه ھست آن را روي يك برگ كاغذ بنويسید، براي رسیدن به آن مھلتي تعیین كنید، برنامه ريزي كنید طبق برنامه دست به كار شويد و ھر روز براي دست يابي به ھدف مورد نظر كاري انجام دھید . ھمین تمرين به تنھايي مي تواند زندگي شما را دگرگون كند!
   ویرایش توسط RainBow : 01 دی 1393 در ساعت 18:54

  2. Top | #2
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   با جازه ی استارتر گرامی باران خانوم منم این کتاب رو آپلود کردم و اینجا قرارش میدم.

   ویرایش توسط kouchoulou : 01 دی 1393 در ساعت 17:29

  3. Top | #3
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   کتاب خلاصه و مفیدیه
   ممنون

   بدرود


  4. Top | #4
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   سلام به همه

   کاظم قلم چی تو سخنرانیاش این کابو نقد میکنه ...
   میگه تو کنکور..همیشه قورت دادتن بزرگترین قورباغه به عنوان کار اول درست نیست....ینی درست نیس که اول از ضیفترین ضعیفترین درستون شروع کنید..شاید مهم ترین درس یا قوی ترین درستون واسه شروع خوب باشه

   در ضمن....درد کمی از افراد اراده این قورت دادن و دارن...اما تو کنکور ادمای با اراده یکم کمتر هم میتونن موفق بشن

   یه عدد پشت کنکوری سابقم،دانشجو طبابت امروز

   .................
   رفقای گل انجمن
   میتونید سوالای مشاوره ای تونو تو پ.خ ازم بپرسید
   تا جایی که وقت اجازه بده همه رو جواب میدم

   ...................

   مشاوره و برنامه ریزی کنکور
   از صفر مطلق تا رتبه برتر
   ...........
   این شما نیستید که رویاتونو‌ انتخاب میکنید!
   این رویای شماست،که انتخابتون‌ کرده...

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن