1- در مورد شکل مقابل چند مورد نادرست است ؟
الف) در شکل مقابل می توان حداکثر فشردگی کروموزوم را مشاهده کرد.
ب) سلول شکل مقابل می تواند کمربندی از رشته های پروتئینی را در
وسط سلول تشکیل دهد .
ج)ماده ژنتیک در شکل مقابل ، در طی تقسیم نیز می تواند دیده شود .
د) در سلول مقابل همزمان با کوتاه شده رشته های ریز پروتئینی ، وزیکول های
انتقالی در میانه سلول قرار می گیرند.
ه) این سلول قطعا وارد مرحله ای خواهد شد که جفت سانتریول از هم دور می شوند .
1)1 2)2 3)3 4)4
2-کدام مورد حاکی از آن است که مهره داران یک نیای مشترک داشته اند ؟
1)پیدایش تغییراتی در استخوان های مهره داران هنگام تغییر مهره داران
2)باقی ماندن شباهت های اساسی در ساختار استخوان های مهره داران
3)وجود شباهت های اساسی در فنوتیپ مهره داران مختلف
4)کارآیی کامل برخی اندام های مهره داران کوچک
3- چند مورد صحیح است ؟
((سلول هایی که قادر به تشکیل ساختار 4 کروماتیدی هستند ............))
الف) می توانند نوعی سلول نابالغ باشند .
ب) می توانند اولین سلول تشکیل شده یک جاندار باشند .
ج)می توانند سلول هایی حاصل از تقسیم با تعداد کروموزوم بیشتر از تتراد خود داشته باشند .
د)می توانند سلولی با 4 هسته هاپلویید تشکیل دهند .
1)1 2)2 3)3 4)4
4- در تقسیم سلولی سلول زاینده گامت یک گوسفنده ماده ............
1) قبل از کنار هم قرار گرفتن الل های یک ژن ، پوشش هسته ناپدید می شود .
2)تقسیم سانترومر ، بعد از جدا شدن الل های یک ژن از هم رخ می دهد .
3) کروماتید های خواهری به قطبین هسته کشیده می شود .
4) همواره انواع سلول های حاصل از تلوفاز 1 با تلوفاز 2 متفاوت است .
5- بوجود آمدن ..................................در اثر ......................................
1) جنگل های وسیع – همیاری بین جلبک ها و قارچ ها بود .
2) نخستین تقسیم کار – بوجود آمدن محیط داخلی بود .
3) سلول پیش یوکاریوت – ورود پروکاریوت هوازی به پروکاریوت بزرگ بود .
4) پرندگان و پستانداران – انقراض پنجم بود .
6- لامارک .........................داروین .....................................
1) همانند – اعتقاد به تغییر گونه ها در اثر استفاده یا عدم استفاده از اندام ها داشت.
2) برخلاف – به تغییر شرایط محیطی اعتقادی نداشت .
3) همانند – ساز و کار تغییر گونه ها را ارائه داد .
4) برخلاف – موروثی بودن صفات اکتسابی را پذیرفت .
7-آزمایش ها ی گریفیت.................
1)ثابت کرد که DNA نقش ماده ی ژنتیک را دارد.
2)بر روی گونه ای از جانداران با توانایی انجام ساده ترین نوع تقسیم ،انجام شد.
3)با هدف شناسایی عامل ترانسفورماسیون آغاز شد.
4)نشان داد که ترانسفورماسیون باعث بیان شدن ژن کپسول در مولکول DNA ی اولیه ی باکتری فاقد کپسول می شود.
8- بطور معمول در یک سلول زاینده ملخ نر ،..............................
1) هر الل هنگام گامت زایی از الل همتای خود جدا می شود .
2) شانس بروز صفات اتوزومی مغلوب بیش تر از وابسته به جنس مغلوب هست .
3) تعداد کروموزم ها در آنافاز 2 می تواند با تعداد کروموزم ها در آنافاز 1 ملخ ماده برابر باشد .
4) بین میوز 1 و 2 آنزیم ویرایش کننده فعالیتی ندارد .
9- در مورد کلم براسیکا کدام مورد نادرست است ؟
1) تغییرات در بروکلی و بروکسل را می توان در تعریف سازش آورد .
2) منابع برای زادآوری انتخابی می تواند در طی تولید مثل جنسی ایجاد شوند .
3) دامنه تغییرات گونه های این گیاه را می توان بر حسب نظریه انتخاب طبیعی دانست .
4) در سلول های آن بدون وجود سانتریول ، رشته های دوک تشکیل می شوند .
10- چند مورد نادرست هست ؟
(( هر سلول با کروموزم مضاعف شده ...................))
1) قطعا رشته دوک تشکیل خواهد داد .
2) قطعا بدون تشکیل تتراد ، تقسیم نخواهد شد .
3) قطعا دارای یک سانترومر در هر کروموزم هست .
4) قطعا دارای پروتئین هایی برای فشردگی در ساختار خود هست .
5) قطعا در حین یک تقسیم سلولی هست .
1)1 2)2 3)3 4)4
11- به طور طبیعی در مراحل پیدایش …..در زنبور ها قطعا …………تشکیل می شود .
1) اسپرم – تتراد کروموزمی 2) تخمک – تتراد کروموزمی
3) تخمک – 3 گویچه قطبی 4) اسپرم – 3 اسپرم دیگر
12- در الگوی تعادل نقطه ای....................
1)خالی شدن ناگهانی زیستگاه های زمین،موجب جایگزینی گونه های جدید می گردد.
2)مطالعات فسیل شناسی شواهدی علیه این نوع تغییرات فراهم می آورد.
3) هر گونه پس از یک دوره ی کوتاه ، دچار تغییرات شدید و ناگهانی می گردد.
4)یک گونه ی سازگار با محیط به دلیل پایداری در زیستگاه اصلا تغییری نداشته است.
13- کدام جمله نادرست هست ؟
((کپسول باکتری ها .....................................))
1) موجب بیماری زایی می شود .
2) می تواند نوعی آنتی ژن حساب شود .
3) در استرپتوکوک نومونیا فقط در انواع تراژن ساخته می شود .
4) هم جنس سطح خارجی سد خونی مغزی هست .
14- در مورد آزمایشات ایوری کدام مورد نادرست هست ؟
1) قبل از ایوری دانشمندان با ساختار شیمیایی اسید های هسته ای آشنا بودند .
2) ایوری تنها کسی نبود که در مورد نقش DNA در ترانسفورماسیون مطالعه کرد.
3) آزمایشات او برای عامل ترانسفورماسیون و ماهیت ماده ژنتیک بود .
4) عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده توسط این دانشمند ، وزیکول هایی حاوی همه مواد شیمیایی درون سلول را داشت15- در شکل مقابل ......................
1) همواره اولین سلول تشکیل شده جاندار مقابل ، زیگوت حاصل لقاح داخلی است .
2) شکل A می تواند مننژ 3 لایه داشته باشد .
3) شکل C در سوسمار یکپارچه و ضخیم می شود .
4) ساختار های اولیه رویان این جاندار سرعت نمو متفاوتی داشته اند .
16- کدام جمله درست است ؟
1) در مردان امکان جهش جابجایی در هر سلول پیکری وجود دارد .
2) در میتوز سلول های انسان با تشکیل رشته های دوک کل ژنوم در تماس با سیتوپلاسم قرار میگیرد .
3) تعداد کروموزوم همانند ساختار کروموزوم بر رشد و نمو تاثیر می گذارد .
4) در یک گونه ، گامت ها همواره حاصل یک نوع تقسیم هسته ای هستند .
17- سلول های به وجود آمده از میوز 1 ................
1) قادر نیستند بدون افزایش ماده ژنتیک هسته ای تقسیم شوند .
2) قادر نیستند ماده ژنتیک سیتوپلاسمی متفاوت با هم داشته باشند .
3) قادر نیستند بدون سیتوکینز وارد میوز 2 شوند .
4) قادر نیستند ساختار 4 کروماتیدی تشکیل دهند .
18- چند مورد نادرست است ؟
(( در هر میوز طبیعی یک سلول دیپلویید ...............................))
الف) سلول های دختر با سلول مادر در تعداد کروموزوم تفاوت دارند .
ب) در هر یک از دو سلول حاصل از میوز 1 فقط یکی از دو کروموزوم همتا وجود دارد .
ج) تتراد در هسته و سیتوپلاسم قابل مشاهده هست .
د) در آنافاز 1 و 2 تعداد عدد کروموزومی برابری می تواند باشد .
ه) در طی میوز فقط یکبار همانندسازی DNA هسته ای صورت می گیرد .
1)1 2)2 3)3 4)4
19- کدام یک از موارد زیر از جمله مشاهدات یا نظریات داروین نیست ؟
الف : وجود تفاوت اولیه در افراد یک گونه
ب: موروثی شدن صفات اکتسابی
ج :تغییر ناگهانی هرگونه پس از یک دوره ی طولانی
د : جهش ، ماده ی خام تغییر گونه ها
1)الف و ب 2) الف و د 3)ج و ب 4) ج و د
20- چند جمله صحیح هست؟
((در تقسیم طبیعی هر سلول زنده به طور قطع ............))
الف) تقسیم سیتوپلاسم صورت می گیرد .
ب) کوتاه شدن رشته های پروتئینی صورت می گیرد .
ج)آنزیم DNA هلیکاز نقش دارد.
د)ماده ژنتیک از سلول مادر به سلول دختر منتقل می شود .
ه) در چرخه سلولی از مرحلهG1 عبور کرده است .
1)1 2)2 3)3 4)4
21- در انسان همه ي سلولهاي حاصل از ميوز I طبیعی .......
1)نسبت سطح به حجم يكساني دارند.
٢) ژن پذيرنده ي آنژيوتانسين II را دارند.
3)ميوز II را انجام مي دهند.
4)تعداد سانترومر يكساني دارند.
22- کدام عبارت جمله ی زیر را به درستی تکمیل می کند؟< در تقسیم میوز، هرگاه...................... .>
1) تقسیم بصورت طبیعی انجام بگیرد، همواره گامت هایی با تعداد کروموزوم های برابر حاصل می شود.
2) پدیده ی جدا نشدن کروموزوم ها رخ دهد، همواره گامت هایی با تعداد کروموزوم های متفاوت حاصل می شود.
3) رشته های دوک کوتاه شوند، قطعا کروموزوم ها به سوی سانتریول ها کشیده می شوند.
4) میکروتوبول ها به سانترومرها متصل شوند، کروموزوم ها دارای چهار رشته ی پلی نوکلئوتیدی هستند.
23- کدام یک ، با اعتقادات داروین در مورد تغییر گونه ها مطابقت دارد ؟
1)در یک جمعیت ، صفات اکتسابی در افراد ، وراثتی نمی شوند.
2)تغییرات اندک محیطی ، باعث تغییرات تحولی ناگهانی می شود.
3)جانداران هر گونه با جانداران همان گونه در محل های دیگر ، از نظر فرصت زادآوری مشابه اند.
4)در اغلب موارد ، تنها تعداد محدودی از زاده های جانداران ، قادر به بقا و زادآوری هستند.
24- .به طور معمول در تنظیم چرخه ی سلول از ........ تا ........نقطه ی وارسی وجود ندارد.
1)آغاز نخستین مرحله ی رشد –همانندسازیهیستونها
2)آغاز همانندسازی اندامک ها –ازبینرفتنپوششهسته
3)پایان مرحله ی سنتز –تککروماتیدیشدنکروموزومه
4)پایان دومین مرحله ی رشد –باریکودرازشدنکروماتیدها
25- کدام عبارت درست است ؟
1)کروموزوم های همتا ، دستورالعمل های کاملا یکسانی دارند.
2)در بسیاری از گیاهان، هر سلول پیکری تعداد زیادی کروموزوم دارد.
3)همانندسازی هر مولکول DNA به طورهم زمان از چند نقطه آغاز می شود.
4)علت اصلی گوناگونی جانداران مختلف، تفاوت در تعداد کروموزوم های آن هاست.
26- در مورد نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی کدام مورد نادرست هست ؟
1)تبادل قطعه بین کروموزم های همتا فقط از طریق کراسینگ اوور باعث گوناگونی می شود .
2) امکان به وجود آمدن گونه های جدید در این نظریه وجود دارد .
3) این نظریه پس از نقض آمیختگی صفات ارائه شده است .
4) تبادل قطعه بین کروموزوم های غیر همتا می تواند جزو عوامل گوناگونی به حساب آید .
27- در همه ي انواع تقسيم سلول يوكاريوتي ممكن نيست.............
١) رشته هاي دوك از سانترومر كروموزوم هاي دو كروماتيدي جدا شوند.
٢) رشته هاي دوك به سانترومر كروموزوم هاي تك كروماتيدي متصل شوند.
٣) كروموزوم هاي دو كروماتيدي به شكل توده ي كروماتين ديده شوند.
٤) كروموزوم هاي تك كروماتيدي به شكل توده ي كروماتيني نباشند.
28 -کدام عبارت نادرست است؟
1) فرزندان حاصل بکرزایی از نظر ژنی شبیه مادرند.
2)همه زاده های حاصل از تولید مثل غیر جنسی کلون محسوب می شود.
3)در بعضی از تولید مثل های جنسی تنها یک والد شرکت می کند.
4)درصورتیکه فرد ماده هتروزیگوت باشد ، در بکرزایی ( خودباروری) فرزند حاصل همه ژنهای مادر را خواهد داشت.
29- امکان ندارد از ..................، طی فرآیند بکرزایی.....................ایجاد شود .
1)جانور ماده – جانوری نر
2)یک والد – کلون
3) جانور دیپلویید-جانوری هاپلویید
4)یک نهاندانه – دانه
30- از میتوز سلولی هگزاپلوئید ، هر سلول دختر حاوی 24 رشته ی پلی نوکلئوتیدی در DNA ی هسته است. سلول مادر در اواخر مرحله ی .....
1) S ، کروموزوم هایش سه تا سه تا مشابه هستند.
2) G1، حاوی 24 مولکول DNA در هسته می باشد.
3)2Gدر هر مجموعه ی کروموزومی 2 کروموزوم وجود دارد.
4)S، حاوی 24 رشته ی پلی نوکلئوتیدی در DNA ی هسته می باشد.
31- از میوز طبیعی سلول زاینده با AaBb .................
1) در تخمک زایی سلول های حاصل از میوز 1 ممکن است ژنوتیپ مشابهی داشته باشند .
2) در اسپرم زایی سلول های حاصل از میوز امکان ندارد ژنوتیپ مشابهی داشته باشند .
3) احتمال تشکیل اسپرم AB در میوز برابر با 25 درصد هست .
4) احتمال تشکیل تخمک AB در میوز برابر با 25 درصد هست .
32- کواسروات ها ....................
1) ممکن است دارای پروتئین باشند .
2) همانند ریزکیسه های میکروسفر شبیه غشای سلول هستند.
3) قابلیت تقسیم دو تایی دارند .
4) ممکن است دارای ساختار های اسید نوکلئیک در خود باشند .
33- چند جمله زیر درباره سنگواره ها نادرست است ؟
الف) می توانند در جاندارانی با ناحیه نوکلئوئیدی ایجاد شوند .
ب) ثبت واقعی آثار جاندارانی هستند که در گذشته در زمین زندگی می کرده اند .
ج) همواره بین دو گونه سنگواره حد واسط وجود دارد .
د) الگوی تدریجی را همانند ناگهانی اثبات می کنند .
ه) یکی از پژوهش ها و ارزیابی های مجدد سوپ بنیادین به حساب می آید .
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
34- اگر طی میوز ، جفت کروموزوم جنسی و جفت کروموزوم شماره ی 5 ملخ ماده از یکدیگر جدا نشوند ، بین سلول **** که کم ترین تعداد و سلول **** که بیشترین تعداد کروموزوم را دارا هستند ، چند سانترومر اختلاف وجود دارد ؟
1)2 2)3 3)4 4)5
35 -کدام عبارت نادرست است؟
1)برخی از زاده های حاصل از تولید مثل جنسی خودشان قادر به تولید مثل جنسی نیستند.
2)همه زاده های حاصل از تولید مثل غیر جنسی کلون محسوب می شود.
3)در بعضی از تولید مثل های جنسی تنها یک والد شرکت می کند.
4)هیچ یک از کلون های حاصل از تولید مثل غیر جنسی توانایی تولید مثل جنسی را ندارند
36.کدام عبارت صحیح است؟
1)در ساده ترین نوع تقسیم سلولی،مضاعف شدن ماده ی وراثتی به کمک انواعی از پروتئین ها صورت می گیرد.
2)تولید زاد ه های یکسان به روش تولید مثل جنسی معرف نوع تقسیم سلولی در باکتری است.
3)در تقسیم دوتایی دی ان ای ،غشای سلول هیچ نقشی درجداشدن نسخه های
ی مضاعف شده از هم را ندارد.
4)دستگاه گلژی در تقسیم سیتوپلاسم هر سلولی با دیواره‌ی سخت دخالت دارد.
37- کدام گزینه درست است ؟
((در سلول مریستم زنبق در مرحله ای از تقسیم میتوز که تعداد سانترومرها 2 برابر می شود........))
1)گروهی از رشته های دوک در حال کوتاه شدن می باشند و کروماتیدها را به حرکت در می آورند.
2)تعداد کروماتیدها، همانند تعداد کروموزوم ها 2 برابر می شود.
3)سلول دارای 2 جفت سانتریول می باشد که در حال دور شدن از یکدیگر می باشند.
4)کروموزوم های همتا از یک دیگر در محل سانترومر جدا می شوند و به قطبین سلول می روند.
38- در مورد مولکول های زیستی و درخت تبار زایشی چند مورد درست است ؟
الف) پیش بینی ها در مورد مولکول های زیستی اولین بار از طریق توالی پروتئین های مختلف گونه های مشابه بدست آمد.
ب) گونه هایی که در گذشته نزدیکتر از یک نیا مشتق شده اند نسبت به گونه هایی که در گذشته دور از نیای دیگری مشتق شده اند ، تفاوت کم در توالی اسید آمینه دارند.
ج) در ترسیم این درخت می توان از بخش هایی از یک پروتئین نیز استفاده کرد.
د) دانشمندان با مقایسه توالی نوکلئوتید های ژن ها می توانند به طور غیر مستقیم تعداد تغییرات نوکلئوتیدی را حین اشتقاق تخمین بزنند.
ه) همانند سنگواره ها جزو شواهد تغییر گونه ها هستند .
1)1 2)2 3)3 4)4
39- کدام نادرست است ؟
((مقدار ماده ژنتیک هسته ای .................))
1) جانوران نر یک گونه می تواند از جانوران ماده کمتر باشد .
2) در 2 قطب سلول در آنافاز 1 در انسان در حالت طبیعی می تواند متفاوت باشد .
3) یک سلول حاصل از میوز 1 نسبت به آنافاز 2 همان سلول برابر است . .
4) یک سلول سوماتیک در آنافاز میتوز همواره 2 برابر سلول مادر در پروفاز هست .
40- کدام مورد نادرست است ؟
((در همه جانوران نر ....................))
1) امکان جهش جابجایی وجود دارد .
2) امکان جهش مضاعف شدن وجود دارد .
3) امکان بکرزایی اصلا وجود ندارد .
4) در گامت های حاصله همواره کروموزوم اتوزوم وجود دارد .
41- در جهش ................................امکان ......................
1) مضاعف شدن – ایجاد ژن معیوب وجود دارد .
2) حذف – بلند شدن اندازه کروموزوم هست .
3) جابجایی – وقوع در جاندار دارای اپران وجود ندارد .
4) مضاعف شدن – بروز در قارچ ها وجود ندارد .
42- چند مورد درست است ؟
((نوع پیوند هایی که در نوکلئوزوم مشاهده می شود ...............))
الف) همواره توسط نوعی آنزیم سنتز می شود .
ب) همواره در سیتوپلاسم باکتری نیز مشاهده می شود .
ج) می تواند در جایگاه P ریبوزوم نیز سنتز شود .
د) همواره با اشتراک گذاری الکترون ها هست .
ه) امکان ندارد در خارج از سلول هیدرولیز شود .
1)1 2)2 3)3 4)4
43- در مورد سلول مقابل که در حال یک تقسیم طبیعی است چند مورد درست است ؟
الف) این سلول اگر در حال انجام میوز باشد قطعا در پروفاز 1 ، 3 تتراد تشکیل داده است.
ب) سلول اولیه این سلول لزوما با تشکیل تتراد قادر به تشکیل گامت هست .
ج) سلول اولیه این سلول می تواند در نهایت سلولی با 2 کروموزم نیز تشکیل دهد .
د) در مرحله بعد این شکل ،بدون تغییر در فشردگی فشار اسمزی سلول می تواند افزایش یابد.
ه) عامل جدا کننده کروموزوم ها در مرحله بعد می تواند دارای پیوندهای یکسانی با
عامل جدا کننده کروموزوم های عامل ذات الریه باشد .
1)1 2)2 3)3 4)4
44- در همانند سازی ..........................
1) برخلاف رونویسی هیدرولیز پیوند کوالان اتفاق می افتد .
2) در باکتریها همواره جایگاه آغاز مقابل جایگاه پایان است .
3) هر آنزیم سنتز کننده فسفو دی استر از روی یک رشته بعنوان الگو سنتز می کند .
4) همواره به دنبال آن تقسیم سلولی رخ می دهد .
45- کدام جمله درست است ؟
1) از مرحله G2 ، کروموزوم ها بتدریج شروع به فشرده شدن می کنند.
2) جاندار مورد مطالعه ژاکوب و مونو در مرحله S خود ، می تواند پلازمیدش را دو برابر کند .
3) جهش تغییری دایمی هست که در ژن یک کروموزوم رخ می دهد .
4) بازآرایی اندامک ها در سیتوکینز رخ می دهد .
46- کدام مورد نادرست است ؟
((در مرحله ای که تمهیدات لازم برای تقسیم هسته فراهم می شود ..........))
1) امکان دارد میزان ژنوم کاهش یابد .
2) امکان دارد سلول در آن مرحله ، سنتز پادتن را افزایش دهد.
3) امکان دارد سلول رشد داشته باشد .
4) قطعه قطعه شدن در درون سلول می تواند اتفاق بیافتد.
47- چند مورد صحیح است ؟
(( گامت های حاصل از میتوز .....................))
1) می توانند ایجاد شده از جانداران حاصل لقاح باشند.
2) می توانند ایجاد شده از جانداران تک والدی دارای تولید مثل غیر جنسی باشند .
3) نمی توانند ایجاد شده از جانداران تک والدی بدون تولید مثل غیر جنسی باشند .
4) نمی توانند ایجاد شده از جانداران کلون باشند.
5) می توانند بدون لقاح ،جاندار بالغ ایجاد نمایند .
1)1 2)2 3)3 4)4
48-چند مورد درباره ملانینی شدن صنعتی نادرست است ؟
الف) در مناطق صنعتی امکان ندارد تقریبا همه پروانه ها تیره رنگ شوند .
ب) ملانینی شدن صنعتی مثالی آشنا از تیره رنگ شدن جاندار بعلت آلودگی صنعتی هست.
ج) در جنگل های دورست( پاک) ، [IMG]file:///C:/Users/Golshani/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] از پروانه های روشن باقی ماندند .
د) انتخاب طبیعی در این مثال تغییرات مطلوب در هر جنگل را ایجاد می کند .
ه) مطلب کلیدی درباره تغییر گونه روشن به تیره در این مثال اثر محیط هست .
و) در نتایج آزمایش میزان کلی پروانه های روشن جنگل های آلوده از روشن جنگل های پاک بیشتر است.
1)3 2)4 3)5 4)6
49- جانداری که دارای 1 کروموزوم باشد ..........
1) قطعا RNA پلیمرازی از یک نوع دارد .
2) می تواند جهش جابجایی داشته باشد.
3) می تواند فاقد اپران باشد .
4) قطعا دارای کروماتین است .
50- جاندار به وجود آمده از یک تولید مثل تک والدی ...........
1) حاصل نوعی کلون کردن است .
2) نوعی تقسیم هسته ای داشته است.
3) ابتدا در G1 قرار می گیرد.
4) ماده ژنتیک را از سلول مادر دریافت کرده است .

سؤال
دانلود فایلپاسخ
دانلود فایل

منبـــع : کـانــــون