سلام بچه هاکی میدونه ازموناقلم چی خوبه یانه
میشه چندتاش ثبت نام کردیاحتمابایدهمش ثبت نام کرد