اون فامیلمون که هرموقع میرفت تغییری نمیکرده و میگفت همیشه شلوغ بوده