رشته 1259 شامل چهار زیرگرایش زیر است:
1- صنایع
2-مهندسی مالی
3- مدیریت نو و فناوری
4- مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
ضرایب دروس در هر گرایش بصورت زیر است، همانطور که مشاهده می شود ضرایب دروس در زیر گرایشهای 1و3 یکسان و در زیر گرایشهای 2و4 نیز یکسان است. برای همین در کارنامه نهایی داوطلبین کد رشته 1259 دو رتبه مشاهده می شود.

منبع : msie.irصفحه اصلی وبسایت آکادمی تخصصی

مهندسی صنایع - کد 1259
مهندسی لجستیک و زنجیره تامین مدیریت نوو فناوری مهندسی مالی مهندسی صنایع
2 2 2 2 زبان عمومی و تخصصی
2 3 2 3 تحقیق در عملیات 1و2
2 2 2 2 تئوری احتمال و آمار مهندسی
5 5 5 5 دروس تخصصی*


* شامل دروس: طرح ريزي واحدهاي صنعتي، کنترل کيفيت آماري، برنامه ريزي و کنترل پروژه، برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها، اقتصاد مهندسي

منبع : سایت آکادمی صنایع - گروه آموزشی مهندس ایمن پور