چند مورد از موارد زیر درست است؟

1) عاملی که در نخستین خط دفاع اختصاصی نقش دارد، همانند هورمون کورتیزل ph را پایین می آورد.
2) بلع عملی ارادی است.
3)در صورت کاهش ترشخ مایع مخاطی در کیسه های هوایی ممکن است که میکروب ها به بخش عمیق تر نفوذ کنند.
4)آنزیم لیزوزومی دیواره ی سلولی باکتری ها را تخریب می کنند.
5)موادی که در گشاد کردن رگ ها نقش دارند، می توانند فشارخون را کاهش دهند.
6) در مجاری تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در آن به دام افتاده به کمک مژه های سلول های این مجرا به سمت بالا رانده می شوند.
7)درصورت کم کاری تیروئید، ممکن است کار نخستین خط دفاع اختصاصی مختل شود.
8)اجزای تشکیل دهنده ی دستگاه ایمنی در سراسر بدن پراکنده اند.
1)2 2)3 3)4 4)5


درصورت استقبال این برنامه هر هفته تکرار می شود.
جواب به رنگ سفید است.
گزینه ی سوم.
1) ص
2) غ
3)غ
4)غ
5)ص
6)غ
7)ص
8)ص