چند تن از مهندسان شهر لس آنجلس آمریکا که حسابی از دست گرمای هوا شاکی شده اند، با بریدن سقف یک خودروی مدل 1969 میلادی و تبدیل اتاق آن به یک حوض کوچک برای آب تنی، سعی در فرار از گرمای تابستان با این روش گرفته اند که البته حاضرند تا آن را در قبال وجهی توافقی به دیگران نیز اجاره دهند.