سلام دوستان عزیز

هر چند گرامر دروس سال دوم دبیرستان در کنکور نمیاد. ( البته آدم بلد باشه بد نیست ) این بخشو برای عزیزانی گذاشتم که سال بعد دوم هستن بتونن استفاده کنن. به مرور زمان درس به درس کامل میکنم و در نهایت همشونو در یک فایل پی دی اف برای دانلود میذارم.
ماضی بعید ( Past Perfect )


همون طور که میدونید کاربرد ماضی بعید ( Past Perfect ) اینه که به عملی اشاره میکنه که قبل از کار و عمل دیگه ای انجام شده باشه.

نحوه ساخت ماضی بعید ( Past Perfect )
در زبان فارسی ( جهت آشنایی بیشتر ) :
صفت مفعولی ( بن ماضی + ه ) + بودم / بودی / بود / بودیم / بودید / بودند
مثال : پدرم بیرون رفته بود.

نحوه ساخت ماضی بعید ( Past Perfect )
در زبان انگلیسی :
بقیه جمله + صفت مفعولی ( قسمت سوم فعل ) + had + فاعل
مثال: We had gone

توجه : ماضی بعید
( Past Perfect ) به ندرت به تنهایی استفاده میشه و با کلمات ربطی نظیر Before / After / When / Because و ... به گذشته ساده ربط داده میشه.

به این مثال فارسی دقت کنید :
پدرم بیرون رقته بود قبل از این که من به خانه برگردم.

نحوه به کار بردن کلمات ربطی
Before / After / When / Because در جمله :

ماضی ساده + before / when + ماضی بعید
همون طور که میبینید بعد از ماضی بعید (Past Perfect) کلمات ربطی before و when نوشته میشن و بعدش ماضی ساده نوشته میشه.
مثال: David had watched TV before / when he went to bed

ماضی بعید + ماضی ساده + before / when
همون طور که میبینید وقتی کلمات ربطی before , when رو اول بیاریم ماضی ساده بعد از اونا میاد و ماضی بعید بعد از ماضی ساده میاد.
مثال: Before / When I went to school I had eaten breakfast

ماضی بعید + because / after + ماضی ساده
بعد از نوشتن ماضی ساده کلمات ربطی because و after رو مینوسیم سپس ماضی بعید نوشته میشه.
مثال: I passed the exam because / after I had studied more

ماضی ساده + ماضی بعید +
because / after
وقتی کلمات ربطی because و after رو اول جمله بیاریم باید بعدش ماضی بعید رو بنویسیم سپس ماضی ساده رو بیاریم.
مثال: Because I had been tired I stayed at home

شیوه منفی کردن ماضی بعید (Past Perfect)
بقیه جمله + صفت مفعولی ( قسمت سوم فعل ) + had + not + فاعل
مثال: We had not broken the window

شیوه سوالی کردن ماضی بعید (Past Perfect)
بقیه جمله + صفت مفعولی ( قسمت سوم فعل ) + فاعل + Had
مثال: ? Had you Played football well