محققان پارک علم و فناوري خليج فارس با مشارکت سازمان پژوهش هاي علمي صنعتي ايران از سال 86 با جمع آوري 170 گونه جلبک دريايي مطالعاتشان را براي توليد بيو ديزل يا سوخت زيستي شروع کردند و اکنون با پايان يافتن مطالعات قرار است اين طرح به صورت تجاري در زميني به وسعت 50 هکتار در دهکده دانايي بوشهر اجرا شود. رئيس پارک علم و فناوري خليج فارس به واحد مرکزي خبر گفت: در مرحله آزمايشي، در 11 حوضچه دهکده دانايي به وسعت هزار مترمربع جلبک کشت شد و پس از گذشت پنج سال با توليد 280 تن جلبک در هر هکتار از 52 درصد اين جلبک‌ها بيوديزل يا سوخت زيستي يا بنزين سبک به دست آمد.

محمدي افزود: با اجراي تجاري اين طرح در وسعت 50 هکتار از زمين هاي دهکده دانايي بوشهر در مدت 2 سال از هر هکتار جلبک کشت شده 140 هزار ليتر بيوديزل برابر با 240 تن زيست توده به دست مي‌آيد. وي گفت: هزينه اجراي تجاري اين طرح 150 ميليارد ريال است. محمدي با بيان اينکه با تنوع در توليد اين سوخت مي توان وابستگي به نفت را کم کرد،‌ گفت: از جلبک ها براي اينکه منابع ذخيره چربي زيادي دارند مي توان به عنوان سوخت هواپيما و يک سوخت سبک استفاده کرد. وي با اشاره به اينکه استان بوشهر با داشتن زمين هاي باير دريا و نورخورشيد از زمينه‌اي مناسب براي توليد بنزين از جلبک برخوردار است، افزود: براي کشت جلبک دريايي نيازي به زمين کشاورزي نيست و مي توان آن را در مجاورت دريا و در زمين هاي شور هم پرورش داد.
محمدي گفت: توليد بيوديزل در جهان هنوز صنعتي نشده اما محققان در کشورهاي آمريکا، کانادا، ‌نروژ ،‌فرانسه و مصر مطالعاتي براي دستيابي به اين فناوري آغاز کرده اند . به گزارش سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، از دستاوردهاي اجراي اين طرح مشارکت شرکت هاي توليدي در کسب سهم مناسب از بازار گسترده اين محصولات در بازار جهاني، ‌ايجاد فرصت هاي شغلي براي دانش آموختگان کشور، فراهم شدن زمينه ايجاد صنايع جانبي و توان ايجاد اشتغال بومي و مشارکت در برنامه جهاني کاهش گازهاي گلخانه‌اي است. اين طرح پارسال از بين 37 طرح کشوري جزو سه طرح برتر انتخاب شد
منبع : فردا نيوز

__________________