محققان دانشگاه وست انگلند، روش جالبی را برای ساخت مدارات گیاهی ابداع کردند.

محققان با قرار دادن دانه گیاه در یک ساختار مارپیچ مانند، توانستند نحوه رشد ریشه گیاه را کنترل کرده و از آن برای برقراری ارتباط الکتریکی بین دو الکترود از جنس آلومینیوم بهره بگیرند.
این مدار عجیب، متشکل از دو الکترود آلومینیومی است که درون قطرات آب مقطر قرار گرفته و توسط یک مسیر مارپیچ به یکدیگر متصل شده اند. محققان اختلاف پتانسیلی بین 2 تا 12 ولت بین الکترود ها اعمال کردند تا میزان رسانش پتانسیل گیاه را اندازه گیری کنند. نتیجه این اندازه گیری، پتانسیل خروجی را به عنوان کسری از پتانسیل ورودی به دست می دهد.

در این آزمایش مشخص شد میزان مقاومت گیاه در برابر جریان در طول زمان تغییر می کند و معمولاً پتانسیل خروجی بین 5/1 تا 2 ولت کمتر از پتانسیل ورودی است؛ به عبارت دیگر پتانسیل نوسان دارد.

این نوسان دوره ای ولتاژ، تا حدی ایجاد نویز می کند. این مشکلی است که انتظار می رود با پیشرفت روش های نوین رشد ریشه درون ساختار های سیلیکونی، برطرف شود و زمینه مناسب برای تولید مدارات الکترونیکی هیبریدی فراهم گردد.

ایده اصلی این طرح از آنجا نشات می گیرد که اندام های هر موجود زنده ای، از جمله انسان، تاحدی رسانش الکتریکی دارند و بنابراین می تواند به عنوان یک سیم عمل کند.

البته مشکل در اینجاست که تمام موجودات نمی توانند در یک دوره زمانی طولانی بدون حرکت و رشد باقی بمانند. اما گیاهان ماهیتاً بدون حرکت هستند و با دریافت موادغذایی و آب کافی، مدت زمان طولانی به حیات خود ادامه می دهند