1- جامـــه دران رسيد گــــل از بهر داد ما / زان مــي دريم جامه به بوي وصــال گل
ايهام ( بو ) ، کنايه ( جامه دران : پريشان )( جامه دريدن : بي قراري )، تشخيص ، استعاره