دانش آموزان عزيز سال چهارم رياضي:
مي خواهيم مجموعه اي از جمع بندي درس فيزيك را به صورت مرحله اي براي شما در سايت انجام دهيم . پس از بررسي سوال هاي كنكور 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 و 92 به اين نتيجه رسيديم كه الگوي سوالاتكنكور درس فيزيك در اين شش سال به صورت زير مي باشد.
نتيجه نهايي بررسي ما اين بود كه كنكور 90 (فقط داخل )‌تا حدي با بقيه سال ها متفاوت بوده ولي الگوي سوال ها در سال هاي 87 ،‌88 ،89 ،‌91 و 92 داخل و خارج تقريبا يكسان و به شرح زير مي باشد:
اگر 45 سوال كنكور را چهار بسته در نظر بگيريم جدول زير اين الگو را براي ما مشخص مي كند.
سال كنكور بسته ي سوال مبحث جمع بندي ارائه شده در سايت
87 ،‌88 ،89 ، 91 و 92 9 تاي اول بردار – حركت – ديناميك خلاصه درس مختصر + 3 مجموعه از آموزشي ترين و مفيدترين سوال ها در اين مبحث
13 تاي دوم كار و انرژي – دما و گرما- ترموديناميك- بازتاب نور و شكست – ويژگي هاي ماده خلاصه درس مختصر + 3 مجموعه از آموزشي ترين و مفيدترين سوال ها در اين مبحث
10 تاي سوم ساكن – خازن – مدار –مغناطيس- القا خلاصه درس مختصر + 3 مجموعه از آموزشي ترين و مفيدترين سوال ها در اين مبحث
13 تاي آخر نوسان- موج-صوت- الكترومغناطيس-اتمي-هسته اي- جامد خلاصه درس مختصر + 3 مجموعه از آموزشي ترين و مفيدترين سوال ها در اين مبحث

ما نيز براي جمع بندي درس فيزيك طبق همين الگو عمل مي كنيم و سعي مي كنيم با ارائه خلاصه درس مختصر از هر بسته و آموزشي ترين سوال ها در اين مباحث به بهترين نحو اين مسير را به پايان برسانيم.
فایل های ضمیمه
جمع بندي فيزيك - سري اول براي ساكن، خازن، مدارهاي الكتريكي، مغناطيس و القا
دریافت فایل


جمع بندي فيزيك - پاسخ مجموعه اول براي ساكن، خازن، مدارهاي الكتريكي، مغناطيس و القا
دریافت فایل


جمع بندي فيزيك - خلاصه نكات -ساكن، خازن، مدارهاي الكتريكي، مغناطيس و القا
دریافت فایل


منبع : کانون