سلام دوستان لغات و تاریخ ادبیات رو چطوری بخونم که هیچ تستیش از زیر دستم در نره؟کتابی جزوه ای ککم حجم میخام که همه چی رو هم پوش داداه باشه‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍!!!!!!!!!