به حق می توان گفت با توجه به میانگین درصدهای بسیار پایین داوطلبان کنکور در سال های اخیر مهمتر دلیل ناکامی بسیاری از کنکوری ها درگیر شدن به حاشیه های کنکور و اسیر شدن در قالب فکری مدعیان رسیدن به رتبه هلی برتر به کمک ابزار و امکانات آموزشی هستند
اگر حاشیه های کامل گرایی و همه یا هیچ را نیز به آن اضاقه کنید مثلث ناکامی موفقیت کنکور را می توان به سه قسمت تقسیم کرد :

خوده شخص (اهمال کاری یا کامل گرایی) _ محیط متشنج و تبلیغات (تبلیغات بازار کنکور ) _ عدم شناخت کنکور و موفقیت در آن (عدم استفاده از راهشناس)

امروز می خواهیم در این پست شما را با شرایطی روبرو کنیم که عامل سوم به سمت و به نفع خود داوطلب کنکوری 95 گام بر می دارد و همسو با شما دست می گیرد .


همایش حاشیه های کنکور1

همایش شرایط موفقیت در کنکور

چرا هنوز برای کنکور95 شروع نکرده ای ؟

هدف گذاری معنوی
انگیزشی