خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
  1. Top | #1

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات

   Post ضرایب و تعدا سوالات بعضی از دروس

   1qei.jpgekhtesasi.pngomoomi.png


  2. Top | #2

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   درس ریاضی ۳۷ تا ۳۵ درصد از پایه دروس ۶۵ تا ۶۳ درصد از دروس پیش دانشگاهی
   فیزیک ۶۳ تا ۶۱ درصد از دروس پایه ۳۹ تا ۳۷ درصد از دروس پیش دانشگاهی
   شیمی ۵۸ تا ۵۶ درصد از دروس پایه ۴۴ تا ۴۲ درصد از دروس پیش دانشگاهی

   نام درس
   موضوع
   بودجه بندی کنکور سراسری
   86
   87
   88
   89
   90
   دیفرانسیل،حسابان و ریاضیات پایه
   دستگاه اعداد
   1
   1
   1
   1
   -
   دنباله ها و سری ها
   2
   1
   2
   1
   2
   حد و پیوستگی
   5
   5
   4
   3
   3
   مشتق و کاربرد مشتق
   7
   8
   7
   9
   9
   انتگرال
   2
   3
   3
   2
   2
   تابع
   2
   2
   3
   5
   5
   مثلثات
   2
   1
   2
   1
   1
   تصاعدها و لگاریتم
   2
   2
   2
   1
   2
   هندسه تحلیلی
   آمار و مدلسازی
   2
   2
   2
   2
   2
   بردار
   1
   2
   1
   2
   2
   خط و صفحه
   2
   2
   2
   1
   2
   مقاطع مخروطی
   1
   2
   1
   2
   2
   ماتریس و دترمینان
   1
   2
   3
   2
   1
   دستگاه های معادله خطی
   3
   1
   1
   1
   1


   زيرگروه‌هاي آزمايشي
   مجموعه رشته‌هايي که د‌‌روس امتحاني آن‌‌ها د‌‌اراي ضرايب يکسان مي‌باشند‌‌
   زير گروه 1
   مهند‌‌سي صنايع(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي عمران(تمام گرايش‌ها)، د‌‌بير فني عمران(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي کامپيوتر(تمام گرايش‌ها)،مهند‌‌سي برق(تمام گرايش‌ها)،د‌‌بير فني برق(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي د‌‌ريا(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي رباتيک، مهند‌‌سي فناوري اطلاعات(it)، مهند‌‌سي مکانيک(تمام گرايش‌ها)، د‌‌بير فني مکانيک(تمام گرايش‌ها)،مهند‌‌سي مواد‌‌( تمام گرايشها)، مهند‌‌سي نساجي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي هوا و فضا، مهند‌‌سي نگهد‌‌اري هواپيما، هوانورد‌‌ي(تمام گرايش‌ها)، مراقبت پرواز، مهند‌‌سي معماري، کارد‌‌اني معماري، کارد‌‌اني معماري سنتي، رياضي(تمام گرايش‌ها)، د‌‌بيري رياضي، فيزيک، د‌‌بيري فيزيک، آمار، کارد‌‌اني آمار، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي نرم افزار کامپيوتر، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي سخت افزار کامپيوتر، کارد‌‌اني کامپيوتر (نرم افزار)، کارد‌‌اني کامپيوتر (سخت افزار)، علوم اقتصاد‌‌ي(گرايش اقتصاد‌‌ نظري- اقتصاد‌‌ صنعتي- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اري)، تکنولوژي ماشين‌هاي کشاورزي، مهند‌‌سي کشاورزي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي عمران روستايي، مهند‌‌سي د‌‌ريايي، کارد‌‌ان فني الکترونيک صد‌‌ا و سيما، کارد‌‌اني د‌‌ريا‌نورد‌‌ي، معلم فني مکانيک(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي علمي- کاربرد‌‌ي مکانيک و برق و عمران(تمام گرايش‌ها)، تعمير و نگهد‌‌اري هواپيما، کارد‌‌ان فني کشتي، کارد‌‌ان فني حفاري، کارد‌‌ان فني مکانيک (تأسيسات)، تکنولوژي آبياري، کارد‌‌ان فني نساجي(تمام گرايش‌ها)، معلم فني معماري، مهند‌‌سي پزشکي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي حمل و نقل ريلي، مهنسي خط و سازه‌هاي ريلي،مهند‌‌سي ماشين‌هاي ريلي، کارشناسي مد‌‌يريت(تمام گرايش‌ها)، کارشناسي حسابد‌‌اري(تمام گرايش‌ها)، مد‌‌يريت و کميسر د‌‌ريايي، مد‌‌يريت و بازرگاني د‌‌ريايي، کارد‌‌ني تسليحات، کارد‌‌اني تکنيک خود‌‌روهاي نظامي، علوم کامپيوتر، الهيات و معارف اسلامي و ارشاد‌‌(تمام گرايش‌ها)، معارف اسلامي و اقتصاد‌‌، معارف اسلامي و حقوق(تمام گرايش‌ها)، معارف اسلامي و علوم سياسي، معارف اسلامي و مد‌‌يريت(تمام گرايش‌ها)، اد‌‌بيات و زبان عربي، معارف اسلامي و الهيات(گرايش فقه و اصول- فلسفه و کلام)، شهرسازي، د‌‌بيري تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي،‌ تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي،‌ کارشناسي خبرنگاري(گرايش اقتصاد‌‌ي و علوم استراتژيکي)، علوم پايه نظامي، الهيات و معارف اسلامي(گرايش فقه و حقوق اسلامي، فلسفه و حکمت اسلامي)، الهيات و معارف اسلامي- علوم قرآن و حد‌‌يث، کارشناسي مد‌‌يريت امور بانکي، مد‌‌يريت بيمه، مد‌‌يريت فرهنگي و هنري، امور گمرکي، کارد‌‌اني امور گمرکي،‌ کارد‌‌اني حسابد‌‌اري(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌اني امور بيمه، کارد‌‌اني مد‌‌يريت بازرگاني، روابط سياسي، علوم سياسي، فلسفه، کارد‌‌اني امور بانکي، مد‌‌د‌‌کاري اجتماعي، علوم سياسي(گرايش امنيت ملي)، کارد‌‌ان فني برق الکترونيک د‌‌ريايي، کارد‌‌ان فني برق مخابرات د‌‌ريايي، علوم اسلامي، اقتصاد‌‌ حمل و نقل، اقتصاد‌‌ صنعتي، امور د‌‌فتري، تربيت مربي عقيد‌‌تي و سياسي، کارشناسي توليد‌‌ سيما، اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات، علوم حد‌‌يث(تمام گرايش‌ها)، حقوق، مهند‌‌سي فرماند‌‌هي و کنترل هوايي(تمام گرايش‌ها)، معلم فني برق، تربيت د‌‌بير فني عمران، علمي- کاربرد‌‌ي مهند‌‌‌سي مخابرات(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي هوانورد‌‌ي(ناوبري هوايي)، کارد‌‌اني تکنولوژي هسته‌اي، د‌‌کتراي پيوسته رياضي، د‌‌کتراي پيوسته فيزيک، د‌‌کتراي پيوسته بيوتکنولوژي، علوم و فنون هوانورد‌‌ي، خلباني هليکوپتري، مهند‌‌سي نگهد‌‌اري، مهند‌‌سي سيستم، مهند‌‌سي الکترونيک و مخابرات د‌‌ريايي، آباد‌‌اني و توسعه روستاها، ناوبري و فرماند‌‌هي کشتي، اطلاعات نظامي، تفنگد‌‌اري د‌‌ريايي، علوم قرآني- تربيت معلم قرآن مجيد‌‌، کارد‌‌اني علمي و کاربرد‌‌ي پست، کتابد‌‌اري، فقه و حقوق حنفي، فقه و حقوق امامي، فقه و حقوق شافعي، روانشناسي(گرايش صنعتي و سازماني)، خد‌‌مات مسافرتي و جهانگرد‌‌ي، کارشناسي خبرنگاري، کارد‌‌اني اويونيک هواپيما. مواد‌‌ امتحان اختصاصي و ضرايب آن‌ها: رياضي(با ضريب 4)، فيزيک(با ضريب 3) و شيمي (با ضريب 2) .
   زيرگروه‌ 2
   مهند‌‌سي پليمر(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي شيمي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي معد‌‌ن(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان فني مواد‌‌(تمام گرايش‌ها)، کاربرد‌‌ي طراحي و مهند‌‌سي پتروشيمي، کاربرد‌‌ي و مهند‌‌سي عمليات و صنايع پتروشيمي، کاربرد‌‌ي طراحي و مهند‌‌سي پليمر، کاربرد‌‌ي مهند‌‌سي ايمني و حفاظت، کاربرد‌‌ي مهند‌‌سي ايمني و بازرسي فني، مهند‌‌سي نفت(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي اکتشاف نفت، شيمي(تمام گرايش‌ها). مواد‌‌ امتحان اختصاصي و ضرايب آن‌ها: رياضي(با ضريب 4)، فيزيک(با ضريب 3) و شيمي (با ضريب 3) .
   زيرگروه‌ 3
   کارد‌‌ان فني برق(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان فني شيمي(تمام گرايش‌ها)، معلم فني صنايع شيميايي، کارد‌‌ان فني صنايع غذايي، کارد‌‌اني ايمني صنعتي، معلم فني صنايع چوب، کارد‌‌ان فني عمران(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان فني معد‌‌ن(استخراج معاد‌‌ن ذغال سنگ)، کارد‌‌ان فني مکانيک (تمام گرايش‌ها به جز گرايش تاسيسات)، الکترونيک هواپيمايي، مخابرات هواپيمايي، معلم فني مواد‌‌(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان صنايع چوب، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي صنايع چوب، کارد‌‌اني استخراج معاد‌‌ن غير ذغال سنگ، کارد‌‌ان فني عمليات پتروشيمي، معلم فني عمران(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي صنايع چاپ، کارد‌‌اني شيمي مواد‌‌ پر انرژي، مواد‌‌ امتحان اختصاصي و ضرايب آن‌ها: رياضي(با ضريب 3)، فيزيک(با ضريب 2) و شيمي (با ضريب 3) .

   دانش آموزان گرامي به جدول زير دقت کنيد
   درس
   ضريب
   ادبيات
   4
   عربي
   2
   معارف
   3
   زبان
   2
   ديفرانسيل
   6
   گسسته
   2.75
   هندسه
   3.25
   فيزيک
   9
   شيمي
   6
   جدول بالا براي زير گروه يک مي باشد. اين زير گروه شامل بيشترين رشته است .همان طور که مشاهده مي کنيد براي اين زير گروه ضرايب دروس رياضي به تفکيک امده است. اين جدول ارزش اصلي سوالات اختصاصي را نسبت به دروس عمومي مشخص مي کند. اعدادي که در جدول اول آمده است . بايد در عدد 3 ضرب شوند تا ارزش پاسخ گويي آنها در مقابل دروس عمومي مشخص شود.(مثلا براي زير گروه اول :رياضي 12 ، فيزيک 9 ،‌شيمي 6 ، ادبيات 4 ، معارف 3 ، عربي 2، زبان 2 )

   عربي عمومي
   عربي اختصاصي
   نوع مبحث
   تعداد سوال تقريبي
   نوع مبحث
   تعداد سوال تقريبي
   ترجمه به فارسي 3.4 ترجمه به فارسي 3.4
   ترجمه به عربي 1.2 ترجمه به عربي 1
   ترجمه با مفهوم 1.2 ترجمه با مفهوم 1
   درك مطلب 3.4 **** ****
   تشكيل ( حركت گذاري) 2 تشكيل 2
   الاعراب و التحليل الصرفي 2.3 الاعراب و التحليل الصرفي 2.3
   اعلال 1 **** ****
   عدد 1 **** ****
   اعراب 1.2 اعراب 2.3
   **** ***** بلاغت 1.2
   مفاعيل 2.3 مفاعيل 1.2
   افاعيل( حال ، تميز، منادي، استثناء ،...) 2.3 افاعيل 2.3
   نواسخ 1.2 نواسخ 2
   **** **** ساير مطالب كتاب پيش دانشگاهي 2.3
   جمع سوالات عمومي 25 جمع سوالات تخصصي 20
   ضريب تاثير در زير گروه ها الف ) 4 ب)3 ساير) 2
   بيشترين تعداد سوال از: مبحث منصوبات كمترين تعداد سوال از: مبحث اعلال
   بيشترين موارد ترجمه از: ترجمه فعل كمترين موارد: ترجمه كلمات
   بيشترين سوال اعراب در اعراب فرعي و تقديري كمترين سوال اعراب در اسامي مقصور
   بودجه بندي تقريبي عربي عمومي
   عربي عمومي
   نوع مبحث
   تعداد سوال تقريبي
   ترجمه به فارسي 4.5
   ترجمه به عربي 1.2
   ترجمه با مفهوم 1.2
   درك مطلب 3.4
   تشكيل ( حركت گذاري) 2
   الاعراب و التحليل الصرفي 3.4
   اعلال و انواع فعل معتل و صحيسح 1
   مبني و مجهول 1
   اعراب 1.2
   **** *****
   مفاعيل 2.3
   افاعيل( حال ، تميز، منادي، استثناء ،...) 2.3
   نواسخ 1.2
   **** ****
   جمع سوالات عمومي 25 ازكتب 2 و 3
   ضريب تاثير در زير گروه ها الف ) 2
   بيشترين تعداد سوال از: مبحث منصوبات
   بيشترين موارد ترجمه از: ترجمه فعل
   بيشترين سوال اعراب در تفاوت اعرابهاي فرعي
   در رشته رياضي برخي مطالب كلاس اول مانند جامد و


  3. Top | #3

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   شاید بسیاری از بچه ها به دنبال این باشند که مثلآ در ریاضیات کنکور از چه دروسی سوال مطرح میشه و تعداد آنها چقدر می باشد بنابراین دوستان تا انتهای این مقاله را بخوانید
   ریاضیات رشته ریاضی
   تعداد سوالات ۵۵ / مدت پاسخگویی ۸۵ دقیقه یعنی هر تست ۹۲٫۷ ثانیه
   ریاضیات ۲ : ۸ عدد تست را شامل می شود که / مثلثات ۲/ حل معادله ۱ / لگاریتم ۱ / تصاعد ۱ / ترکیبات ۲ / توابع ۱
   هندسه پایه : ۷ عدد سوال را شامل میشه که / هندسه و استدلال ۱ / مساحت و قضیه فیثاغورث ۲ / تشابه ۱ / شکل های فضایی و هندسه در فضا ۱ / دایره ها ۱ / تبدیلها ۱
   هندسه تحلیلی : ۱۲ عدد تست را شامل میشه که / بردارها ۱ / معادلات خط وصفحه ۱ / مقاطع مخروطی ۶ / ماتریس و دترمینان ۴
   آمار: که ۲ عدد تست راشامل می شود
   جبر واحتمال و گسسته : ۱۱ عدد تست را شامل می شود /استدلال ریاضی ۳ / احتمال ۴ / گراف ۱ / نظریه اعداد ۳
   حسابان و حساب دیفرانسیل : ۱۶ عدد تست را شامل میشه که / دستگاه اعداد ۱ / دنباله وسری ۱ / حد وپیوستگی ۳ / مشتق ها ۸ / انتگرال ۳
   فیزیک رشته ریاضی
   تعداد سوال ها ۴۵ مدت پاسخگویی ۵۵ دقیقه یعنی هر تست ۷۳٫۳ ثانیه
   فیزیک پیش : ۲۳ عدد تست را در بر میگره که / حرکت شناسی ۴ / دینامیک ۶ /حر کت نوسانی ۲ / موج مکانیکی ۵ / موج های الکترو مغناطیسی ۲ / آشنایی با فیزیک اتمی ۲ / آشنایی با فیزیک حالت جامد ۲
   فیزیک ۳ : ۱۳ عدد تست را شامل میشه که /ترمودینامیک ۳ / الکتریسیته ساکن ۳ / جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ۳ / مغناطیس ۱ / القای مغناطیسی ۳
   فیزیک ۲ : ۵ عدد تست را شامل میشه که ؟ فیزیک و اندازه گیری ۰/ ویژگی های ماده ۳ / گرما وقانون گازها ۲ /
   فیزیک ۱ : شامل ۴ عدد تست ناقابل است
   شیمی
   تعداد سوالات ۳۵ تست و زمان پاسخگویی ۳۵ دقیقه یعنی هر تست ۶۰ ثانیه
   شمی سال دوم :
   ساختار اتم-۴ / خواص تناوبی عنصر ها-۳ / ترکیب های کووالانسی -۲ / ترکیب های یونی– ۳ / کربن ۱ / آزمایشگاه شیمی (آخر کتاب ) ۱
   شیمی ۳ : استو کیومتری ۴ /ترمودینامیک ۴ /محلول ها ۴ /
   شیمی پیش :
   سینتیک ۲ / تعادل ۴ / اسید وباز ۳ / الکترو شیمی ۳
   شما شما هستید اگر شمایی شما مستلزم آن است که بر بالای درختی بخوابید چنین کنید
   حق نگهدارتان…


  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن