سوالی در شیمی ۳ سال ها تکرار می شود که:
در خودروها وقتی با سرعت معمولی حرکت می کنند نسبت مولی اکسیژن به سوخت ۱۶ به ۱ تنظیم می شود. خلاصه داده های کتاب به این صورت است :
نسبت مولی اکسیژن به سوخت:
درهنگام روشن شدن(۱۲)- سرعت معمولی(۱۶) -کار کردن درجا یاخلاص(۹)
در سوال خواسته شده که در هرمورد واکنش دهنده محدودکننده مشخص شود و جواب دادن به آن مشکلی ندارد.
امـــــــــا این داده ها غـــــــــــــــــیرمنطقی به نظر می آیند.

موقع روشن شدن خودرو از آن جا که بنزین به خوبی بخار نمی شود باید سوخت بیشتری وارد موتورشود(در خودروهای قدیمی «ساسات» این کار را می کرد : صبح ها برای بهترروشن شدن خودرو باید آن را می کشیدیم و وقتی موتور راه می افتاد برای کارکرد بهتر، باید ساسات را سرجای خود برمی گرداندیم) یعنی موقع روشن شدن خودرو باید نسبت اکسیژن به سوخت کمتر باشد. به نظر می آید داده ها باید به این صورت اصلاح شوند:
نسبت مولی اکسیژن به سوخت:
درهنگام روشن شدن(۹)- سرعت معمولی(۱۳)-کارکردن درجایاخلاص(۱۶)
زیراهنگام روشن شدن بنزین به خوبی بخار نمی شودباید بنزین بیشتری وارد موتورشود.درسرعت معمولی باید نسبت ها به میزان استوکیومتری نزدیک باشند تا موتور بهترین عملکرد را داشته باشد.در هنگام کارکردن درجا(خلاص) هوای زیاد مشکلی ایجاد نمی کند فقط کافی است که خودرو خاموش نشود.از همکاران و علاقه مندان درخواست می شود در این باره اظهارنظرنمایند.