درود
دوستان برای شیمی دوازدهم فصل های یک و دو دهم و سه یازدهم رو بلد باشم کافیه یا نه ؟
نظرتون درباره شیمی هنرستان چیه ؟
به نظرتون خوندن شیمی هنرستان برای یادگیری پیش نیاز های شیمی دوازدهم کفایت میکنه؟