خودم اینارو میشناسم
قنبری‌.روزبه رستمی.مهدی پور.محمدپناه.محمد حسین مرادی.
روزبه رستمی خوبه؟
افشاریانم هست منتها گران