با سهمیه 5 درصد تجربی بومی آذربایحان غربی دارو آزاد سیستان بلوچستان یا پزشکی تعهدی قبول میشم؟؟