اسم دبیرای شیمی که باهاشون نتیجه گرفتین رو میگین؟سال دهم رو حضوری کلاس رفتم و اوکی هم بودم اما امسال برای انتخاب معلم مردد م
شما چه دبیری رو برای شیمی یازدهم پیشنهاد میکنید؟