سلام، چطور میشه مثلثی قائم الزاویه، با داشتن طول نیمساز راس قائم و طول وتر رسم کرد؟