فاصله زمانی مناسب بین خواندن خلاصه*برداری*ها و تست زدن چه مدتیه؟بلافاصله تست بزنیم یا بعد از چند روز تست بزنیم؟


از آنجا كه اگر دقیقاً بعد از مطالعه مفهومی هر درس تست*های مربوطه به آن مبحث را بزنید ممكن است دروس و مباحث هنوز كاملاً در ذهنتان بوده و در نتیجه احتمال اینكه پاسخ*های شما درست باشد زیاد است و این به شما اعتماد به*نفس كاذب می*دهد و به عبارت دیگر با تست*زنی نتوان میزان یادگیری و فهم مطالب و نكات را بسنجد بنابراین توصیه شده كه یك فاصله زمانی حداقل بین مطالعه مفهومی هر درس و تست*زنی مربوط به آن مبحث لحاظ شود . حداقل زمان یك روز است.