درموردگرایشتاریخوفلسفهآموزشوپرورشآیابرایتدریسدردانشگاهنیزاینرشتهکاربردیدارد؟خواهشمندماطلاعات دقیقرادرمورداینرشتهبرایمارسالنمائید. چونمناگراینرشتهرابخواهمشرکتکنمفقطبرایایناستکهآیندهکاریآنتدریسدردانشگاهباشدنهدر آموزشوپروش؟آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:فارغ التحصیل فلسفه از نظر شغلی یا باید به عنوان استاد یا معلم فلسفه به تدریس فلسفه بپردازد و یا در مراکز پژوهشی مثل دایره المعارف ها و پژوهشگاه علوم انسانی فعالیت بکند که البته در چنین مراکزی بیشتر فارغ التحصیلان فوق لیسانس و دکترای فلسفه فعالیت دارند و یک لیسانس فلسفه در صورتی که فعال و علاقه مند باشد، می تواند به عنوان دستیار پژوهشگر در بعضی از این مراکز مشغول به کار گردد.توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه :توانایی علمی : ریاضیات قوی، زیرا ریاضیات پلی مناسب برای رفتن به سوی فلسفه می باشد.توانایی جسمی: صاحب نظر باشد یعنی هم قدرت ذهنی و هم خلاقیت داشته باشد.علاقمندیها: نوعی علاقه ذاتی به فلسفه برای بدست آوردن پاسخ سوالاتی نظیر روابط علت و معلول در جهان هستی، ضروری می باشد .این جمله بر سر در آکادمی که افلاطون در زمان خویش تاسیس کرده و در آن فلسفه تعلیم می داد، نقش بسته بود! هرکس ریاضیات یا هندسه نمی داند، وارد نشود چرا که ریاضیات نیز مانند فلسفه با مسائل ذهنی، انتزاعی و غیرتجربی سروکار دارد و برای موفقیت در ریاضیات بخصوص ریاضیات جدید نیز باید ذهن خود را از مسائل تجربی دور کرده و در حوزه استدلال تعمق و تفکر کرد.در مقطع کارشناسی ارشد سه گرایش فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه غرب و منطق وجود دارد.سیستم آموزش فلسفه اسلامی بر اساس مکاتب فلسفی مثل فلسفه نشاء ،اشراق یا ملاصدرا می باشد. هرچند که دانشجویان هر یک از دو رشته فلسفه اسلامی و فلسفه غرب مطالعات محدودی نیز در زمینه فلسفه دیگر دارند. یعنی دانشجویان فلسفه غرب واحدهایی را در زمینه فلسفه اسلامی و دانشجویان فلسفه اسلامی واحدهایی را در زمینه فلسفه غرب می گذرانند.باتوجهبهمطالبکتابهایپارسهاسامیدانشمندانونظریهپردازانزیادیدرمطالبقیدشدهاستآیابخاطرسپردنایناسامیالزامیاستیابخاطرسپردننکاتوگفتههایشانکافیست؟ آنچه که در جزوات پارسه آمده است برگرفته از مطالب منابع دانشگاهی می باشد، و لازم است تا تمامی مطالب جزوات را بخوبی مطالعه کنید. همچنین اگر تست های کنکور سوالات گذشته را مطالعه کنید متوجه می شوید که تعداد زیادی از سوالات بخصوص در درس فلسفه مربوط به نام و جملات نظریه پردازان می باشد.امتحاناتپایانترمشروعشدهودرسهایدانشگاهبادروسارشدهیچهمخونیندارندطریقهیخواندنطوریکهنهبهدروسدانشگاهلطمهواردکندونهباعثفراموشی درسارشدشودچطوراست؟ آقای محمدی اگر امتحانات شما 15 روز ی طول می کشه سعی کنید 80 درصد را به خواندن دروس امتحانی اختصاص بدید و 20 درصد رو به دروس کنکوری، به نظر من در طول ایام امتحانات برای این که از دروس کنکوری خیلی دور نشید سعی کنید تستهای سال های گذشته آزمون های سراسری را حل کنید اینجوری نسبت به مفاهیم خوانده شده قبلی تسلط کافی پیدا می کنید.